ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                   

                       ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                    Μαρούσι,  01/03/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 94/2376

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                       

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Εργασία αποκατάστασης των αρμών σύνδεσης συστολής/διαστολής (35m) στις ράμπες των θυρών του επιπέδου 3 στο Κεντρικό Στάδιο του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €1.450,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (εισηγ. 94/2376/26-1-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την εργασία αποκατάστασης των αρμών σύνδεσης συστολής/διαστολής (35m) στις ράμπες των θυρών του επιπέδου 3 στο Κεντρικό Στάδιο του Ο.Α.Κ.Α. για την αποτροπή εισροής υδάτων στους διαδρόμους του Κεντρικού Σταδίου, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

 • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 94/2376/26-1-23 του τμήματος Δομικών Εργων  του Ο.Α.Κ.Α.
 • Τον ΑΔΑ 85/975Σ469Η3Π-Ι78 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Σύμφωνα  με την κάτωθι περιγραφή εργασιών .

 

Τεχνικές προδιαγραφές

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και την εφαρμογή αυτών  για την αποκατάσταση και στεγανοποίηση εξωτερικών αρμών διαστολής συνολικού μήκους περίπου 35 m.

 

 1. Προμήθεια υλικών
 • Ελαστικό σφραγιστικό αρμών πολυουρεθανικής βάσης γκρι, τύπου sikaflex Pro-3 ή άλλου παρεμφερούς υλικού άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου, με πιστοποιημένες προδιαγραφές, υψηλής κινητικότητας, κατάλληλο για εξωτερικό χώρο (με υψηλή αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές – χαμηλές θερμοκρασίες, νερό κτλ)  και να εξασφαλίζει την πλήρη στεγανοποίηση των αρμών.
 • Αστάρι βάσεως για το παραπάνω υλικό (τύπου sika primer-3N ή άλλο παρεμφερές)
 1. Εφαρμογή

Οι εργασίες θα γίνουν σε στεγνή επιφάνεια και θα ακολουθήσουν τα παρακάτω στάδια.

 • Απομάκρυνση του αποσαθρωμένου προϋπάρχοντος υλικού πλήρωσης του αρμού.
 • Επιμελής καθαρισμός του αρμού από υπολείμματα υλικού, σκόνες, ρύπους, σαθρά υλικά κτλ με συρματόβουρτσα και φύσημα με πεπιεσμένο αέρα.
 • Επίστρωση των αρμών με αστάρι και με τον τρόπο που υποδεικνύει ο παραγωγός (βούρτσα, πινέλο κτλ), προσεκτικά ώστε να διαποτίσει πλήρως τις επιφάνειες στις οποίες θα προσκολληθεί το σφραγιστικό υλικό.
 • Μετά το στέγνωμα θα ακολουθήσει η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.
 • Το υλικό θα πρέπει να γεμίζει τον αρμό χωρίς να δημιουργούνται φυσαλίδες αέρα.
 • Πριν από την πήξη αυτού, με τα κατάλληλα εργαλεία διαμόρφωσης αρμών θα απομακρύνονται τυχόν υπερχειλίσεις του υλικού και θα διαμορφώνεται η τελική εξωτερική επιφάνεια του αρμού.
 • Μετά την σφράγιση θα γίνεται επιμελής έλεγχος για τυχόν ατέλειες (ασυνέχεια υλικού, αποκόλληση από τις επιφάνειες, ρηγματώσεις κτλ) ώστε αυτές να επιδιορθωθούν.

 

Ειδικοί  Όροι

 1. Στην προσφορά απαραιτήτως θα πρέπει  να  αναγράφονται   τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, η δε παράλειψη αυτού θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το  έργο.
 2. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 3. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 4. Ο φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιλαμβάνει το  κατ΄ αποκοπή  τίμημα για όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
 5. Να είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.
 6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ  (€1.450,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €1.798,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως  13/03/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 94/2376. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη  14/03/2023  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 10.30πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής :

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834773  Κα Μαλανδράκη Ελένη.

                                                                                          Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                             ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ