ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                  Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου  2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.:856/2056

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                                                                        22PROC011844504

                                                                                                                                    

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την επισκευή μονάδων (modules) AZ-LU247B PANASONIC  για τους πίνακες αποτελεσμάτων  του ΟΑΚΑ   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,2056 έως 29.12.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επισκευή 50τεμ. μονάδων (modules) AZ-LU247B PANASONIC  για τους πίνακες αποτελεσμάτων  Ποδοσφαίρου  του ΟΑΚΑ  :

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 29/12/2022 και ώρα 2.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 856/2056. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 30/12/2022 , ημέρα Παρασκευή  στις 11.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 5.000,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   ΜΕΤΑΞΑΣ      τηλ.    210- 6868450 .

 

                                                                              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                              ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ