ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,08/05/2023

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ,278/2435                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την επισκευή λέβητα Νο3(ανάγκες θέρμανσης πισίνων, κλιματισμού, ζεστών νερών), Συγκόλληση όλων των επιμέρους διαρροών, επισκευή «μπούκας», έλεγχος καλής λειτουργίας καυστήρα, παράδοση εν λειτουργία, σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Συντήρησης Μηχανημάτων  (αρ. εισηγ, 278/2435/26/04/2023).

 

   

  

 

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές με σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εως την 18/05/2023 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 278/2435. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K.Κακουλάκης Γ.  210-6834572.

 

 

 

    

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος