ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Μαρούσι,  7-02-2024

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  71/0116

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Όλους τους Ενδιαφερόμενους

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Επισκευή καλωδίων παροχής ισχύος και συντήρηση αντλιών θερμότητας και ΚΚΜ στο νότιο τμήμα Ποδηλατοδρομίου του  Ο.Α.Κ.Α. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού  7.500,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ.0116/31-01-24).

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την:

Επισκευή καλωδίων παροχής ισχύος και συντήρηση αντλιών θερμότητας και ΚΚΜ στο νότιο τμήμα Ποδηλατοδρομίου ΟΑΚΑ.

 

                                                                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1. Απαιτούνται 12 μούφες για τα καλώδια ισχύος διατομής 185mm2 και 2 μούφες γείωσης με μόνωση διατομής 120mm2. Επισκευή μεταλλικών σχαρών διέλευσης καλωδίων (τμήματα – στηρίγματα – καπάκια) και κως διασύνδεσης.

 

 1. Συντήρηση αντλιών θερμότητας Carrier τύπου 30RQ462 (2 τεμάχια).
 • Καθαρισμός συμπυκνωτών με ειδικά χημικά
 • Έλεγχος μόνωσης ηλεκτροκινητήρων συμπιεστών (μεγγομέτρηση)
 • Έλεγχος αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων
 • Έλεγχος διαρροών ψυκτικού μέσου με ηλεκτρονικό ανιχνευτή
 • Έλεγχος φοράς περιστροφής παροχής
 • Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα εκκίνησης αντλιών
 • Εκκίνηση συστήματος αντλιών και μηχανημάτων
 • Έλεγχος λειτουργίας.
 • Καταγραφή μετρήσεων

 

 1. Συντήρηση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων αερισμού.
 • Καθαρισμός φίλτρων αέρα
 • Καθαρισμός στοιχείου κλιματιστικής
 • Έλεγχος και αντικατάσταση ιμάντων εάν απαιτείται
 • Έλεγχος τρίοδης βαλβίδας νερού
 • Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα εκκίνησης
 • Εκκίνηση μονάδων
 • Έλεγχος απομακρυσμένης λειτουργίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τα παρακάτω

Δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού :

 

 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα είναι σε ισχύ για το τρέχον έτος.

 

 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2015 για Κατασκευή, Συντήρηση – Επισκευή (Η/Μ Συστημάτων Κλιματισμού) και Εμπορία Συστημάτων Κλιματισμού, ISO14001:2015 για Κατασκευή, Συντήρηση – Επισκευή (Η/Μ Συστημάτων Κλιματισμού), Εμπορία Συστημάτων Κλιματισμού & Έλεγχος Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων, και ISO45001:2015 για Κατασκευή, Συντήρηση – Επισκευή (Η/Μ Συστημάτων Κλιματισμού), Εμπορία Συστημάτων Κλιματισμού & Έλεγχος Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων. Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι εν ισχύ.

 

 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποίηση για την ικανότητα διεκπεραίωσης των εργασιών που περιγράφονται στον κανονισμό ΕΕ 2015/2067 σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια

 

 • Βεβαίωση που θα λάβουν από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. και στην οποία θα αναφέρεται ότι έχουν επισκεφθεί το έργο ώστε να λάβουν γνώση των απαιτήσεων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή εργασιών.

 

 • Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς.

 

 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό με τις κάτωθι άδειες και πτυχία:

 

 1. Ένα Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία από την κτήση πτυχίου και αποδεδειγμένη ενασχόληση με παρόμοια έργα από αντίστοιχες Βεβαιώσεις Ο μηχανολόγος θα έχει την γενική επίβλεψη και διαχείριση του έργου
 2. Ένα Ψυκτικό με άδεια  Εργοδηγού (Π.Δ.1/2013) και Πιστοποιητικό διαχείρισης φθοριούχων αερίων Κατηγορίας Ι και τουλάχιστον δεκαπενταετή εμπειρία και  ένα ηλεκτρολόγο  3ης Ομάδας  Α ειδικότητας

Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

 

 • Το άρθρ. 27 Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 0116/31-01-24 του Η-Μ Εγκαταστάσεων  του ΟΑΚΑ.
 • Τον ΑΔΑ ΨΠΒ6469Η3Π-Α5Φ 25/682/5-02-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εφτά   χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ (7.500,00€), πλέον ΦΠΑ.

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 19/02/2024 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 71/0116. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν από την Επιτροπή Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την  20/02/2024  ημέρα Τρίτη   και  ώρα 11.00πμ.

Για την υπογραφή της Σύμβασης και την  πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των Υπηρεσιών.

 

Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν:

 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου της προμήθειας   στο  τηλ. 210  6868450 & 2106834762  Κο  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ   .

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ