ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Μαρούσι,9-5-2023 

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 291/2162

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                                                                                                                                           23PROC012631407

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την εγκατάσταση νέου δικτύου άρδευσης στον περιβάλλοντα του Προπονητηρίου ΟΑΚΑ     , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Κολυμβητηρίου   (εισηγ.2162/20-03-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει  την  εγκατάσταση νέου δικτύου άρδευσης στον περιβάλλοντα του Προπονητηρίου   του ΟΑΚΑ.

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ63 16ΑΤΜ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 100 Μ
2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ32 16ΑΤΜ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 60 Μ
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ40 ΜΕ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  ΚΑΛΥΜΜΑ 3
4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝΕΣ 2’’ 2
5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝΕΣ 1΄΄ 3

 

 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 2162/20-3-23 του Η-Μ Εγκαταστάσεων  του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ Ψ460469Η3Π-ΩΣΔ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

  

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών   χιλιάδων πεντακοσίων   ευρώ (3.500,00€), πλέον ΦΠΑ  .

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 22/5/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 291/2162. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 23/05/2023  ημέρα Τρίτη   και  ώρα 11.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου της προμήθειας   στο  τηλ. 210  6868450  Κο  ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΞΑ  .

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ