ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Μαρούσι,  7-12-2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  71/2170

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

               

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Δημιουργία υπαίθριων νέων ντουζιέρων  στην πισίνα Ρ4-Ρ5-Ρ11 και σύνδεση ζεστού νερού χρήσης στα δύο νέα αποδυτήρια της Ρ5-Ρ11, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 9.000,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ.2170/23-11-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει  την  Δημιουργία υπαίθριων νέων ντουζιέρων  στην πισίνα Ρ4-Ρ5-Ρ11 και σύνδεση ζεστού νερού χρήσης στα δύο νέα αποδυτήρια της Ρ5-Ρ11.

 Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 2170/23-11-23 του Η-Μ Εγκαταστάσεων  του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ ΨΙΒΙ469Η3Π-ΠΕ4 25/7327/6-12-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

     Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στα καταστρώματα των πισινών Ρ4-Ρ5-Ρ11 και στα δυο νέα αποδυτήρια της Ρ5-Ρ11 στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου.

     Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθούν τρία ανεξάρτητα μπλοκ ντουζιέρων που θα αποτελούνται από τέσσερις ντουζιέρες εντοιχισμένες. Επίσης, την σύνδεση με ζεστό νερό χρήσης στα δύο νέα αποδυτήρια στην δεξαμενή Ρ5 και στην Ρ11 από το κεντρικό δίκτυο του Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού Στίβου.

 

 

Το έργο θα αποτελείτε από δυο φάσεις εργασιών.

 

 Η πρώτη φάση θα είναι η κατασκευή των νέων υπαίθριων ντουζιέρων που θα αποτελείται από τα παρακάτω:

 

 

  • Για την κατασκευή των υπαίθριών ντουζιέρων στην πισίνα Ρ4 και πιο συγκεκριμένα, στην ανατολική γωνία του καταστρώματος της πισίνας, θα δημιουργηθεί από ανεξάρτητο συνεργείο, πατάρι πάνω από τις σκάλες που οδηγούν στην δεξαμενή Ρ5, με ανάλογη διάσταση, με σκοπό να τοποθετηθεί ένας νέος ηλιακός θερμοσίφωνας που θα τον προμηθεύσει το Ο.Α.Κ.Α. Στη συνέχεια της κατασκευής και δίπλα από αυτή, θα δημιουργηθεί από ανεξάρτητο συνεργείο μια προκατασκευή, που εντός αυτής, θα τοποθετηθούν τέσσερις εντοιχισμένες μπαταρίες ντουζιέρας 1 εξόδου πλήρης, μάρκας Grohe μοντέλου Bauedge, που θα περιλαμβάνει βραχίονα 40cm και κώδωνα ντουζ σταθερό 200mm.

     Για την υδραυλική σύνδεση των παραπάνω θα υπάρξει υπόδειξη από Τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. για το σημείο που θα είναι στα 120 μέτρα. Η εγκατάσταση θα αποτελείται από σωλήνα 20×2,9 πολλαπλών χρήσεων REHAU RAUTITAN stabil. Συνδετικός σωλήνας πολυαιθυλενίου με επικάλυψη αλουμινίου (PE-X/AI/PE) βάσει των προτύπων DIN 16892, DIN EN 573-3 και DVGW.  Τοποθετημένος σε όλο το μήκος της γραμμής με μόνωση 13mm×18 και εξαρτήματα σύνδεσης σωληνώσεων, πρεσσαριστής σύνδεσης ειδικός ορείχαλκος με αντοχή στην αποψευδαργύρωση σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168.

     Στην παραπάνω κατασκευή θα κατασκευαστούν επιπλέον δύο σιφώνια δαπέδου για την απορροή των παραπάνω ντουζιέρων.

 

 

  • Για την κατασκευή των υπαίθριών ντουζιέρων στην πισίνα Ρ5 και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα από τα δύο νέα αποδυτήρια της πισίνας θα δημιουργηθεί από ανεξάρτητο συνεργείο μια προκατασκευή, που εντός αυτής, στην μία πλευρά θα τοποθετηθούν τέσσερις μπαταρίες εντοιχισμένες 1 εξόδου πλήρης, μάρκας Grohe μοντέλου Bauedge, που θα περιλαμβάνει βραχίονα 40cm και κώδωνα ντουζ σταθερό 200mm.

Η υδραυλική σύνδεση των παραπάνω θα είναι προέκταση της υδραυλικής σύνδεσης από τα νέα αποδυτήρια. Η εγκατάσταση θα αποτελείται από σωλήνα 20×2,9 πολλαπλών χρήσεων REHAU RAUTITAN stabil. Συνδετικός σωλήνας πολυαιθυλενίου με επικάλυψη αλουμινίου (PE-X/AI/PE) βάσει των προτύπων DIN 16892, DIN EN 573-3 και DVGW.  Τοποθετημένος σε όλο το μήκος της γραμμής με μόνωση 13mm×18 και εξαρτήματα σύνδεσης σωληνώσεων, πρεσσαριστής σύνδεσης ειδικός ορείχαλκος με αντοχή στην αποψευδαργύρωση σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168.

 

  • Για την κατασκευή των υπαίθριών ντουζιέρων στην πισίνα Ρ11 και πιο συγκεκριμένα στο δεξιό σημείο των νέων δυόροφων αποδυτηρίων, θα δημιουργηθεί από ανεξάρτητο συνεργείο μια προκατασκευή, που εντός αυτής,

στην μία πλευρά θα τοποθετηθούν τέσσερις μπαταρίες εντοιχισμένες 1 εξόδου πλήρης, μάρκας Grohe μοντέλου Bauedge, που θα περιλαμβάνει βραχίονα 40cm και κώδωνα ντουζ σταθερό 200mm.

 Η υδραυλική σύνδεση των παραπάνω θα είναι προέκταση της υδραυλικής σύνδεσης από τα νέα αποδυτήρια. Η εγκατάσταση θα αποτελείται από σωλήνα 20×2,9 πολλαπλών χρήσεων REHAU RAUTITAN stabil. Συνδετικός σωλήνας πολυαιθυλενίου με επικάλυψη αλουμινίου (PE-X/AI/PE) βάσει των προτύπων DIN 16892, DIN EN 573-3 και DVGW.  Τοποθετημένος σε όλο το μήκος της γραμμής με μόνωση 13mm×18 και εξαρτήματα σύνδεσης σωληνώσεων, πρεσσαριστής σύνδεσης ειδικός ορείχαλκος με αντοχή στην αποψευδαργύρωση σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168.

     Στην παραπάνω κατασκευή θα κατασκευαστούν επιπλέον δύο σιφώνια δαπέδου για την απορροή των παραπάνω ντουζιέρων.

 

  • Σύμφωνα με τα παραπάνω οι συνδέσεις θα γίνουν με υποδείξεις από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α.

      Οι μεταφορές των υλικών και του υδραυλικού εξοπλισμού , από το σημείο παραδόσεώς τους πλησίον τού μηχανοστασίου μέχρι το μηχανοστάσιο συμπεριλαμβάνονται στο παρόν κοστολόγιο. Για τίς στηρίξεις των σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθούν ειδικά κατάλληλα  υλικά εμπορίου , πρόβολοι και ράγες με διαιρούμενα στηρίγματα, με την έγκριση των επιβλεπόντων. Οι μονώσεις δικτύων ζεστού νερού πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος καθώς και οι σωληνώσεις ανακυκλοφορίας θα μονωθούν με τυποποιημένα τεμάχια αφρώδους κυψελωτού ελαστικού πάχους 13 mm για διατομές σωληνώσεων.

 

 

Η δεύτερη φάση θα αφορά την σύνδεση με ζεστό νερό χρήσης στα δύο νέα αποδυτήρια, στην πισίνα Ρ5 και στην Ρ11 από το κεντρικό δίκτυο του Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού Στίβου׃

 

 

  • Για την υδραυλική σύνδεση στα δύο νέα αποδυτήρια της πισίνας Ρ5 θα χρειαστεί, μετά από υπόδειξη, το σημείο σύνδεσης μήκους 120μ και με την ανάλογη στήριξη. Για την ομαλή και άμεση λειτουργία του δικτύου θα πρέπει να κατασκευαστεί δίκτυο ανακυκλοφορίας με τα ίδια ανάλογα μέτρα.
  • Για την υδραυλική σύνδεση στα διώροφα νέα αποδυτήρια της πισίνας Ρ11 θα χρειαστεί, μετά από υπόδειξη, το σημείο σύνδεσης μήκους 80μ και με την ανάλογη στήριξη . Για την ομαλή και άμεση λειτουργία του δικτύου θα πρέπει να κατασκευαστεί δίκτυο ανακυκλοφορίας με τα ίδια ανάλογα μέτρα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι συνδέσεις θα γίνουν με υποδείξεις από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α.

Οι μεταφορές των υλικών και του υδραυλικού εξοπλισμού , από το σημείο παραδόσεώς τους πλησίον τού μηχανοστασίου μέχρι το μηχανοστάσιο συμπεριλαμβάνονται στο παρόν κοστολόγιο. Για τίς στηρίξεις των σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθούν ειδικά κατάλληλα  υλικά εμπορίου , πρόβολοι και ράγες με διαιρούμενα στηρίγματα, με την έγκριση των επιβλεπόντων. Οι μονώσεις δικτύων ζεστού νερού πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος καθώς και οι σωληνώσεις ανακυκλοφορίας θα μονωθούν με τυποποιημένα τεμάχια αφρώδους κυψελωτού ελαστικού πάχους 13 mm για διατομές σωληνώσεων.

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εννέα  χιλιάδων   ευρώ (9.000,00€), πλέον ΦΠΑ.

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 18/12/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 717/2960. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 19/12/2023  ημέρα Τρίτη   και  ώρα 11.00πμ.

Για την υπογραφή της Σύμβασης και την  πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των Υπηρεσιών.

 

Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν:

  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου της προμήθειας   στο  τηλ. 210  6868450   Κος  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ   .

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ