ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                  Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                        και Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                          Μαρούσι,    23/12/2022 

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                Αριθμ.Πρωτ.:  893/2145

                                                                                     

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                               22PROC011897890

   

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Δημιουργία, εκτύπωση και τοποθέτηση εικαστικού «Time Line» με την ιστορία του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ  (εισηγ.2145/25-11-2022).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει Δημιουργία, εκτύπωση και τοποθέτηση εικαστικού «Time Line» με την ιστορία του ΟΑΚΑ σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την απόφαση της 35ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ θέμα 7.4 στην οποία εγκρίνεται το υπ’ αρ. 2145/28-11-22  αίτημα δαπάνης  με την ανάρτηση  22REQ011895684 2022-12-23 και την διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  • Τον ΑΔΑ 938/ΨΘΠ9469Η3Π-Δ8Β απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή εργασιών :

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο για δημιουργία εικαστικού “Timeline” το οποίο θα αποτυπώνει σε φωτογραφίες την ιστορία του Ολυμπιακού Σταδίου.

Το εικαστικό θα αποτυπωθεί σε αυτοκόλλητο βινύλιο και θα τοποθετηθεί με ειδική κόλλα σε  τοιχοποιίες εσωτερικού χώρου.

Η διάσταση αυτού θα είναι περίπου 50 m2

Στην  κατ΄αποκοπή τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται το κόστος δημιουργίας, εκτύπωσης, και τοποθέτησης του εικαστικού.

 

                                                                      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

           ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

                                                         

  1. H επικοινωνία πριν κρίνεται απαραίτητη: Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Κα Μαλανδράκη τηλ. 2106834773.
  2. Να  είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.
  3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών για την πρόληψη  ατυχημάτων και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 4.340,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ έως 02.01.2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 893/2145. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο) την επόμενη εργάσιμη 03/01/2023 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10.30πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:         

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834773 Κα Ελένη Μαλανδράκη.

 

                                                                                          Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ