ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                             Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                     

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                           Μαρούσι,    08/06/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:  299/2723

                                                    

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο            

     

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση τοπικών βλαβών του σκυροδέματος που οφείλονται σε διάβρωση οπλισμού, σε βατήρα του κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με τις κάτωθι Περιγραφές Εργασιών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής Προϋπολογισμού € 1.400,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.299/2723/08-05-2023).

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο, την αποκατάσταση τοπικών βλαβών του σκυροδέματος που οφείλονται σε διάβρωση οπλισμού, σε βατήρα του Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με:

 

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 299/2723 του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ.
 • Τον ΑΔΑ 353/958Τ469Η3Π-Τ70 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

   Σύμφωνα με την κάτωθι Περιγραφή Εργασιών: 

 

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών τμημάτων σε βατήρα οπλισμένου σκυροδέματος του Κολυμβητηρίου, που οφείλονται στη διάβρωση του οπλισμού.

 

 1. Έλεγχος και πλήρης απομάκρυνση των επιχρισμάτων και του σαθρού σκυροδέματος σε όλα τα σημεία του βατήρα που έχουν «φουσκώσει» και υπάρχει κίνδυνος να πέσουν τεμάχια αυτού εντός της  κολυμβητικής δεξαμενής.
 2. Αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της βλάβης και περιμετρικά αυτής με εργαλεία χειρός, μέχρι  την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού. 
 3. Σχολαστικός καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα.
 4. Εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης με ρολό ή πινέλο, το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό του οπλισμού.
 5. Εφαρμογή κονιάματος αντιδιαβρωτικής προστασίας και ενίσχυσης πρόσφυσης, με πινέλο ή βούρτσα σε δύο τουλάχιστον στρώσεις.
 6. Παρασκευή και εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή για την αποκατάσταση της βλάβης.
 7. Ελαιοχρωματισμός όλης της επιφάνειας του βατήρα μετά την σκλήρυνση του επισκευαστικού κονιάματος.

 

 

 

 

Επισήμανση:

Επειδή η περιοχή της βλάβης βρίσκεται σε απόσταση ενός μέτρου από την στάθμη του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής,  θα πρέπει:

 • Να κατασκευαστεί ειδική πλατφόρμα εργασίας στην στάθμη του νερού.
 • Να τοποθετηθούν προστατευτικά νάυλον  για την προστασία της κολυμβητικής δεξαμενής από την πτώση αντικειμένων και υλικών εντός αυτής.  
 • Οι εργασίες θα γίνουν σε ημέρες και ώρες που δεν θα λειτουργεί η κολυμβητική δεξαμενή.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (€1.400,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €1.736,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 19/06/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <299/2723>. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 20/06/2023 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 11.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834773  κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                               ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ