ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                              

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                    

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                                                           Μαρούσι, 05/02/2024

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                             Αρ.Πρωτ.: 691/3990

                                                                                     

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                                                               

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Αποκατάσταση Φθορών και Οξειδώσεων στην Πισίνα Baby του Κλειστού Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ, Προϋπολογισμού €950,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισηγ.691/3990).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Αποκατάσταση Φθορών και Οξειδώσεων στην Πισίνα Baby του Κλειστού Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 691/3990 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 80/6ΩΙΒ469Η3Π-ΓΚΙ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

και με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Λόγω των εκτεταμένων οξειδώσεων-διαβρώσεων στις μεταλλικές διατομές εσωτερικά και εξωτερικά  της τζαμαρίας στην πισίνα baby του Κλειστού Κολυμβητηρίου ΟΑΚΑ εξ αιτίας του υγρού περιβάλλοντος,  κρίνεται απαραίτητη η συντήρηση (καθαρισμός, επιφανειακή προστασία και βαφή) αυτών,  από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο ως ακολούθως:

  1. Επιμελής καθαρισμός όλων των οξειδωμένων-σκουριασμένων μεταλλικών στοιχείων με ψήκτρα (συρματόβουρτσα) και σμυριδόπανο ώστε να καθαριστούν πλήρως οι επιφάνειες και να απομακρυνθούν η σκουριά, οι ρυπογόνες ουσίες και οι παλιές επιστρώσεις χρώματος που έχουν αποκολληθεί.
  2. Μετά τον καθαρισμό, όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα περαστούν με  δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού εποξειδικού ασταριού (PRIMER)  ώστε να επιτευχθεί η σωστή συγκόλληση των νέων στρώσεων χρωματισμού στον μεταλλικό σκελετό.
  3. Χρωματισμός με δύο τουλάχιστον στρώσεις εποξειδικής βαφής δύο συστατικών κατάλληλη για περιβάλλον με υγρασία,  σε ίδια απόχρωση με την υφιστάμενη.
  4. Στα πλαίσια των παραπάνω εργασιών, εφόσον διαπιστωθούν εκτεταμένες διαβρώσεις, προβλέπεται η αποκατάσταση/αντικατάσταση διατομών του μεταλλικού φορέα, όπου κρίνεται απαραίτητο και με τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης.

Γενικοί όροι

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να λάβουν γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, να προβούν στις ακριβείς επιμετρήσεις και να διαμορφώσουν την τελική προσφορά τους.

Η κατ΄αποκοπή  τιμή της προσφοράς  θα περιλαμβάνει όλα τα  υλικά (θα αναφέρονται τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν) και μικροϋλικά, καθώς επίσης όλες τις  εργασίες που απαιτούνται  έστω και αν δεν περιγράφονται, αλλά είναι απαραίτητες για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα ευρώ (€950,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 1.178,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν:

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 15/2/2024 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <691/3990>.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί:

  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη ημέρα 16/2/2024 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:30πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834773 κα Ελένη Μαλανδράκη.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                    ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ