ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                             Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                     Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                           Μαρούσι,    24/07/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:  397/2735

                                                    

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                             23PROC013135902     2023_07_24

                             ΑΔΑ:ΨΗΒΦ469Η3Π-ΠΥΤ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση αρμών πλακιδίων στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ5 του Κολυμβητήριου του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €4.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.397/2735/29-05-2023).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο, την αποκατάσταση αρμών πλακιδίων στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ5 του Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές, και  σύμφωνα με:

 

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 2735/29-05-2023 του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ.
 • Τον ΑΔΑ 454/ΨΗΘ9469Η3Π-9Ψ6 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Αποκατάσταση πλακιδίων και αρμών στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ5)

 

            Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην αποκατάσταση  αρμών και πλακιδίων εσωτερικά και εξωτερικά της κολυμβητικής δεξαμενής Ρ5 του Κολυμβητηρίου  ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

 1. Επισκευή στους αρμούς πλακιδίων του πυθμένα.

Περιλαμβάνει την αφαίρεση του αποσαθρωμένου υλικού πλήρωσης των πλακιδίων με ξύστρα αρμών πλακιδίων ή τροχό.

Επιμελής  καθαρισμός των επιφανειών  με έμφαση στα σημεία που παρουσιάζεται ανάπτυξη άλγης και επάλειψη  με αλγοκτόνο.

Αρμολόγηση με εποξειδικό αρµόστοκο δύο  συστατικών ο οποίος θα περιέχει επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και θα έχει τις παρακάτω ιδιότητες:

 • Υψηλής σκληρότητας, μη απορροφητικός, με λεία τελική επιφάνεια
 • Άριστη αντοχή στα χημικά
 • Πολύ ισχυρή πρόσφυση στις παρειές του αρμού.
 • Απόλυτη στεγανότητα
 • Αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων.

Η εφαρμογή θα γίνει σχολαστικά με ελαστική σπάτουλα, έτσι ώστε να γεμίζει πλήρως  ο αρμός σε όλο το πλάτος και το βάθος του χωρίς να μένουν κενά. Η τελική επιφάνεια αυτών θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με τα πλακάκια.

Τέλος οι επιφάνειες καθαρίζονται από υπολείμματα που έμειναν  κατά την αρμολόγηση.

 

 1. Προμήθεια, αντικατάσταση και αρμολόγηση πλακιδίων εξωτερικά των κολυμβητικών δεξαμενών με πλακίδια όμοια με τα υπάρχοντα στο χώρο.

Η εργασία περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 • Προσεκτική απομάκρυνση των φθαρμένων πλακιδίων.
 • Επιδιόρθωση των ανωμαλιών του υποστρώματος.
 • Καλός καθαρισμός αυτού από υπολείμματα κόλλας και σαθρών υλικών.
 • Επικόλληση των πλακιδίων με κατάλληλη κόλλα για πισίνες (τύπου Sika Ceram – 243 ή παρεμφερές υλικό) και σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
 • Η τοποθέτηση θα γίνει με χρήση αποστατών και η τελική επιφάνεια θα είναι εντελώς λεία και επίπεδη με την υφιστάμενη.
 • Τέλος θα γίνει αρμολόγηση των πλακιδίων με κατάλληλο αρµόστοκο (τύπου Sika Ceram Epoxy Grout ή άλλου παρεμφερούς υλικού) και στην συνέχεια καθαρισμός από τα υπολείμματα αυτού.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες αποκατάστασης θα είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου, πιστοποιημένα, με σήμανση CE.
 2. Στην προσφορά απαραιτήτως θα πρέπει  να  αναγράφονται   τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, η δε παράλειψη αυτού θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το  έργο.
 3. Επισημαίνεται ότι είναι ευθύνη του Αναδόχου να εφαρμόσει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές χρήσης των υλικών αυτών, το δε προσωπικό του θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την εφαρμογή τους.
 4. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 5. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 6. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν τον μήνα Αύγουστο καθώς την περίοδο αυτή είναι κλειστό το Κολυμβητήριο για τους χρήστες.
 7. Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται οι 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
 8. Ο φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιλαμβάνει το  κατ΄ αποκοπή  τίμημα για όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσσάρων χιλιάδων ευρώ (€4.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €4.960,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 31/07/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <397/2735>. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 01/08/2023 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10.00 π.μ.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να αποστείλετε Υ/Δ  εκτυπωμένη από το www.Gov.gr

«ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834773  κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                               ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ