Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                Αναρτητέο στη Διαύγεια

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                    

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                                                           Μαρούσι, 31/01/2024

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                             Αρ.Πρωτ.: 54/2684

                                                                                     

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                                                                24PROC014195460

                                                                                                                                                          ΑΔΑ:6Ι42469Η3Π-ΦΧΞ

                                                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Ανάπλαση και νέες Δεντροφυτεύσεις στον Περιβάλλοντα Χώρο του Προπονητηρίου του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €20.000,00πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισηγ.54/2684).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Ανάπλαση και νέες Δεντροφυτεύσεις στον Περιβάλλοντα Χώρο του Προπονητηρίου του ΟΑΚΑ, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 54/2684/23-01-2024 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 103/ΨΙΝ2469Η3Π-ΕΕΣ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

και με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή:

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια φυτών και υλικών άρδευσης καθώς και εργασίες φύτευσης και διαμόρφωσης έξι (6) παρτεριών  συνολικού εμβαδού επτακοσίων (700) m2, με εκρίζωση δύο μεγάλων (2) δένδρων (συκιές) και κάλυψη παρτεριού Κ1 150m2 με λευκό βότσαλο.

ΥΛΙΚΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  
1000m φ16 σταλακτηφόρο  
3 σετ προγραμματιστές μπαταρίας Bluetooth & Ηλεκτροβάνες  
3 Προγραμματιστές μπαταρίας με ενσωματωμένη Η/Β στεγανοί ¾΄΄  
50m φ16 τυφλό  
6 Βάνες μεταλλικές 1΄΄  
6 στρογγυλά φρεάτια  
100 ταφ φ16 λοκ  
100 συνδέσμους φ16 λοκ  
50 γωνιές φ16 λοκ  
100 γάντζους για φ16  
  ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
7m3 λευκό βότσαλο με κάλυψη υδατοαπωθητικού Nano Proof  
300m πανί εδαφοκάλυψης  
3m3 Χαλίκι  
150lt Οργανικό εδαφοβελτιωτικό  
   

ΘΑΜΝΟΙ – ΠΟΕΣ

 
150 λεβάντες 4λτ
100 βίγκες 4λτ
150 βιβούρνο λουσιντουμ 10λτ
50 αγγελικές νάνες 7,5λτ
80 πενισέτουμ 4λτ
30 φεστούκες 4λτ
50 σάλβιες 5λτ
600 καρίσσες 7,5λτ
  ΔΕΝΤΡΑ  
1 Μανόλια 18/20
1 Υποκαστανιά 18/20
2 Κυπαρίσσια 300/350
     
  ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ  

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 24.800,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν:

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 7/2/2024 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <54/2684>.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί:

  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».
  • Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 400,00 ευρώ.

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη ημέρα 8/2/2024 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834520 κ. Κων/νο Πεζούλα.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                    ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ