ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                             Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                     Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                           Μαρούσι,    12/07/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:  356/4710

                                                    

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο             23PROC013065684

                                          ΑΔΑ:ΨΩΡΖ469Η3Π-774

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τη Μελέτη Πυροπροστασίας καθώς και εργασίες στην αίθουσα Κασιμάτη και των βοηθητικών χώρων του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €6.500,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Μελετών (εισηγ.356/4710/31-05-2023).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει τη Μελέτη Πυροπροστασίας στην αίθουσα Κασιμάτη και των βοηθητικών χώρων (Ενεργητική, Παθητική και Σχέδια), την Έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας και Παραλαβή Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης των μέσων Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και εργασίες βάσει της κάτωθι Τεχνικής Περιγραφής, στην αίθουσα Κασιμάτη του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α., σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 4710/31-05-2023 του τμήματος Μελετών του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 412/6ΛΜΣ469Η3Π-ΦΙΝ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

Τεχνική περιγραφή για κερκίδες στην αίθουσα <<ΚΑΣΙΜΑΤΗ >> Κεντρικού Σταδίου

Στην πολλαπλή αίθουσα αθλοπαιδιών <<ΚΑΣΙΜΑΤΗ>> θα γίνουν οι εξής εργασίες :

 

Α. Στο πρώτο γήπεδο να  συμπληρωθούν στα υπάρχοντα  κάγκελα με ίδιο κάγκελο  να έχει  ύψος 1.08 μέτρα  και να ελαιοχρωματιστούν.

Στα υπάρχοντα πορτάκια  πρόσβασης να συμπληρωθεί το ύψος  1.08 μέτρα με  ίδιο κάγκελο και να τοποθετηθούν σύρτες ασφαλείας με υποδοχή κλειδαριάς και να ελαιοχρωματιστούν.

Β. Να συμπληρωθούν τα κάγκελα και πορτάκια πρόσβασης  (και  με σύρτες ασφαλείας με υποδοχή κλειδαριάς) στο δεύτερο γήπεδο με  ύψος 1.08 μέτρα  με την ίδια διάταξη και ίδιο κάγκελο  όπως στο πρώτο και να ελαιοχρωματιστούν.

Γ. Να τοποθετηθούν τρία σκαλοπάτια μεταξύ πρώτου και δευτέρου γηπέδου και να ελαιοχρωματιστούν όπως το χρώμα των κερκίδων

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου των εργασιών στο τηλ. 210 6831100 κ. Μηναϊδη Σάββα για πλήρη ενημέρωση και επί τόπου επίσκεψη των ενδιαφερομένων .

Διάρκεια έργου : 3 εβδομάδες.

 

 

 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (€6.500,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €8.060,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 24/07/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <356/4710>. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 25/07/2023 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10.00 π.μ.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να αποστείλετε Υ/Δ «ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6831100  κ. Μηναϊδη Σάββα.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                               ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ