ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                Αναρτητέο στη Διαύγεια

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                    

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                                                           Μαρούσι, 23/02/2024

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                             Αρ.Πρωτ.: 715/3976

                                                                                     

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                                                                24PROC014216801

                                                                                                                                                          ΑΔΑ:Ψ49Ρ469Η3Π-Θ58

 

ΕΠΑΝΑΛΕΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΑΓΟΝΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τη Διαμόρφωση Χώρων στο Ανοικτό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ για τοποθέτηση εξωτερικών ντους, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €11.000,00πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισηγ.715/3976).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη Διαμόρφωση Χώρων στο Ανοικτό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ για τοποθέτηση εξωτερικών ντους, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 715/3976/23-11-2023 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΚΑ.
 • Τον ΑΔΑ 82/6ΕΓΣ469Η3Π-ΚΟΘ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

και με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στο Ανοικτό Κολυμβητήριο.

Συγκεκριμένα θα γίνουν  κατασκευές  εξωτερικής τοιχοποιίας από τσιμεντοσανίδα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, με επένδυση πλακιδίων στην μία πλευρά, για την διαμόρφωση εξωτερικών  ντουζιέρων  στους παρακάτω χώρους:

 1. Στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ4.

Τοποθέτηση διπλής τσιμεντοσανίδας σε επιφάνεια περίπου 20 m2, διαστάσεων σύμφωνα με το σχέδιο1.

 

Σχέδιο 1

2. Στα νέα αποδυτήρια της κολυμβητικής δεξαμενής Ρ5.

Τοποθέτηση τσιμεντοσανίδας με επένδυση πλακιδίων επιφάνειας περίπου 32 m2, σύμφωνα με το σχέδιο 2

 

Σχέδιο 2

3. Στη νέα κολυμβητική δεξαμενή Ρ11.

Θα γίνει κατασκευή τοιχοποιίας από τσιμεντοσανίδα υπενδεδυμένη με πλακίδια, σε επιφάνεια περίπου 21 m2, σύμφωνα με το σχέδιο 3.

4.Ανακατασκευή των εξωτερικών ντους της κολυμβητικής δεξαμενής Ρ10.

 • Περιλαμβάνει την κατασκευή τοιχοποιίας από τσιμεντοσανίδα υπενδεδυμένη με πλακίδια, σε επιφάνεια περίπου 20 m
 • Την αντικατάσταση των φθαρμένων πλακιδίων δαπέδου με πλακίδια όμοια με τα υφιστάμενα.
 • Την ανακατασκευή του καναλιού απορροής υδάτων με αποξήλωση των σκουριασμένων σχαρών και τοποθέτηση νέων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι τοιχοποιίες θα κατασκευαστούν από ειδικά πάνελς τσιμεντοσανίδας πάχους 12,5mm, κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους (τύπου Knauf  AQUAPANEL ή άλλο όμοιων χαρακτηριστικών), με αντοχή  για τοποθέτηση πλακιδίων επ΄ αυτών, πολύ ανθεκτικά στην κρούση,  στις ανεμοπιέσεις και την υγρασία.

Τα μεταλλικά πλαίσια του συστήματος της τοιχοποιίας (στρωτήρες και ορθοστάτες), θα αποτελούνται από γαλβανισμένα μεταλλικά προφίλ με  επικάλυψη αντισκωριακού υγρού προστασίας από την οξείδωση ή πλαστικοποιημένα μεταλλικά προφιλ. 

Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν κατακόρυφα μέσα στους στρωτήρες σε απόσταση 40 cm μεταξύ τους.

Οι τσιμεντοσανίδες θα βιδωθούν αμφίπλευρα πάνω στον σκελετό, τοποθετημένες όρθια µε ειδικές βίδες αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Στις πλευρές που θα γίνει επένδυση με πλακίδια θα τοποθετηθεί διπλή στρώση γυψοσανίδας. 

Το στοκάρισμα των αρμών θα γίνει με άνθυγρο υλικό αρμολόγησης μεγάλης αντοχής.

Γενικά η τοποθέτηση και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις κατασκευές,  καθώς και η πλήρης στεγανοποίηση αυτών (ασφαλτικό βερνίκι κτλ),  θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του προμηθευτικού οίκου του συστήματος των γυψοσανίδων.

Οι ακριβείς θέσεις και ο τρόπος στήριξης των τοίχων, θα αποφασιστούν επί τόπου σε συνεργασία με την επίβλεψη.

Επένδυση με κεραμικά πλακίδια.

Εσωτερικά των τσιμεντοσανίδων θα τοποθετηθούν κεραμικά πλακίδια έγκρισης της υπηρεσίας από δείγματα που θα φέρει ο Ανάδοχος,  τα οποία θα επικολληθούν στην επιφάνεια της τοιχοποιίας με χρήση κατάλληλης ελαστικής κόλλας πλακιδίων, αφού προηγηθεί  επεξεργασία της επιφάνειας (πέρασμα με αστάρι κτλ),  σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν φάκελο Τεχνικής Προσφοράς η οποία θα περιέχει τεχνική περιγραφή στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό εκτέλεση εργασιών καθώς και τα συγκεκριμένα υλικά που θα τοποθετηθούν για την εκτέλεση του έργου.

Εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, υποβάλλεται έγγραφη δήλωση του προσφέροντα με την οποία δηλώνει ότι:

 1. Εγγυάται την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλόλητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσης.
 2. Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιήσει υλικά καινούργια και αμεταχείριστα χωρίς βλάβες ή ελαττώματα.
 3. Διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές τεχνικό προσωπικό με την ανάλογη εμπειρία στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.
 4. Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ότι θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες των επιβλεπόντων του έργου.
 5. Ευθύνεται στο ακέραιο για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας ή φθοράς σε υπάρχουσες κατασκευές που θα  προκληθούν με δική του υπαιτιότητα.
 6. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του, αποκλειστικά σε χώρο που επιτρέπεται από τις Αρχές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ως χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται το χρονικό  διάστημα των  τριάντα (30) ημερών, με έναρξη  την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού  συμφωνητικού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η  κατ΄αποκοπή τιμή της οικονομικής προφοράς  θα περιλαμβάνει όλες  τις δαπάνες για την αγορά των υλικών και την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση, αλλά και όσων άλλων απαιτούνται έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή κατασκευή και τοποθέτηση των τοιχοποιιών. 

Σημείωση:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν από την σύνταξη της προσφοράς τους και κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία  στο τηλ. 2106834773,  να επισκεφτούν τους χώρους που  θα  γίνουν οι κατασκευές  ώστε να λάβουν γνώση των συνθηκών του έργου και να προβούν στις  απαραίτητες επιμετρήσεις.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (€11.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 13.640,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν:

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 28/2/2024 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <715/3976>.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί:

 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».
 • Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 220,00 ευρώ.

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη ημέρα 29/2/2024 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834773 κα Ελένη Μαλανδράκη.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                    ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ