ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Μαρούσι, 13-3-2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  205/4868

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                                                                                                                                         ΚΟΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23PROC012279290

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για προμήθεια  ρουχισμού για το προσωπικό που δεν του χορηγήθηκε και σακιδίων πλάτης   για όλο το προσωπικό με το νέο λογότυπο του ΟΑΚΑ   ,  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 6.085,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Προσωπικού   (εισηγ.4868/2-03-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια     ρουχισμού ,ο οποίος θα περιλαμβάνει ( 1 μπουφάν ,1 t-shirt, 1 μακρυμάνικο , 1 τεμ. ζακέτα fleece   για 60 άτομα με το νέο λογότυπο του ΟΑΚΑ για το προσωπικό και 132 τεμ.  σακίδιο πλάτης με το νέο λογότυπο του ΟΑΚΑ κατ’ εφαρμογή  της ΣΣΕ   ,  του ΟΑΚΑ σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 4868/2-03-23 της Διεύθυνσης Διοικητικού  του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 232/ΨΘΥ1469Η3Π-3ΞΣ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει με ποινή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

Α) Να αφορούν το σύνολο των ζητουμένων ειδών και την πλήρη ποσότητα ( μπουφάν, polo μακρυμάνικο, polo κοντομάνικο, ζακέτα fleece σε μεγέθη από Small έως 3ΧL για το προσωπικό και σακίδιο πλάτης, με το λογότυπο του ΟΑΚΑ)

Β) Να αφορούν είδη ρουχισμού  πανομοιότυπα με τον ρουχισμό που ήδη χρησιμοποιείται από το προσωπικό σε ποιότητα και χρωματισμό.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδες  ευρώ 6.085,00€),  πλέον  ΦΠΑ 24%.

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 22/3/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 205/4868. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 23/03/2023  ημέρα Πέμπτη   και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου της προμήθειας   στο  τηλ. 210  6868403  Κα  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  .

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ