ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

   ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                         Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                          Μαρούσι,       09/12/ 2022

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                      Αριθμ.Πρωτ.:  807/2143

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                      

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για Προμήθεια και μεταφορά πλαστικών κολωνακίων για την ρύθμιση στάθμευσης,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €900,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών ‘Έργων (Εισηγ. 807/2143/25-11-22).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια και μεταφορά  πλαστικών κολωνακίων για την ρύθμιση στάθμευσης  εντός του σταδίου του ΟΑΚΑ σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 2143/25-11-22 του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 867/65ΕΒ469Η3Π-8ΩΠ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Τεχνική Περιγραφή  : 

 

Το Ολυμπιακό Στάδιο επιθυμεί την προμήθεια και την μεταφορά 40 τεμαχίων εύκαμπτων κυλινδρικών κολωνακίων σήμανσης ενισχυμένα (τύπου PAPK-DH-FP-80-PU) διαμέτρου  80 mm,  ύψους 75 cm , με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Ενιαία κατασκευή κορμού και βάσης.
  • Υψηλή  αντοχή σε κρούσεις και επαναφορά τους στην κατακόρυφη θέση μετά την κρούση.
  • Aνακλαστικές ταινίες με μεγάλη ανακλαστικότητα, υψηλής ποιότητας, με ανθεκτικό χρώμα βαφής και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Τα κολωνάκια θα πρέπει να συνοδεύονται με τα  εξαρτήματα τοποθέτησής τους σε άσφαλτο (μεταλλικά βύσματα, ροδέλες κτλ).

 

Η κατ΄ αποκοπή  τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει την προμήθεια και την μεταφορά  των παραπάνω ειδών με τα κατάλληλα εξαρτήματα τοποθέτησής τους,  σε χώρο του Σταδίου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. (Τηλ. 210  6834773  Μαλανδράκη Ελένη.)

 

Eιδικοί ‘Όροι:

 

  1. Να  είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και  επισκεπτών για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (€900,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €1.116,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 20/12/2022 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 807/2143. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο) την επόμενη εργάσιμη 21/12/2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834773  Κα Μαλανδράκη Ελένη.

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                       ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ