ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

    ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                           Μαρούσι,    21/03/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:  223/2398

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                   

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για Προμήθεια και μεταφορά ανοξείδωτων κολωνακίων πεζοδρομίου στρογγυλής διατομής, Φ114, ύψους 70cm με σατινέ φινίρισμα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €850,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (εισηγ.223/2398/9-3-2023).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια και μεταφορά ανοξείδωτων κολωνακίων πεζοδρομίου στρογγυλής διατομής, Φ114, ύψους 70cm με σατινέ φινίρισμα στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 2398/9/3/2023 του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 248/6ΘΟ5469Η3Π-Α9Ω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Σύμφωνα με τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές :

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια και  μεταφορά 10  κολωνακίων  πεζοδρομίου από ανοξείδωτο χάλυβα,  όμοια με τα υφιστάμενα στην κεντρική πύλη του ΟΑΚΑ (φωτογραφία),  στρογγυλής διατομής Φ114, ύψους 70 cm, με σατινέ φινίρισμα.  Στο επάνω μέρος θα έχουν ενσωματωμένη επίπεδη τάπα και 2  αντανακλαστικές  ταινίες πλάτους 55mm. 

Στο κάτω μέρος θα υπάρχει ροδέλα ως οριοθέτηση για την πάκτωση αυτού στο πεζοδρόμιο  και κατάλληλη προέκταση για την ασφαλή στήριξή του. 

Η κατ΄αποκοπή  τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει την προμήθεια  και την μεταφορά των κολωνακίων σε χώρο εντός του Σταδίου που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (€850,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €1.054,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 31/03/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <223/2398>. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 3/4/2023 ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834773  κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ