ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                   

                       ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                  Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                              Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ             

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                

Μαρούσι,  29/08/2023

                                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 403/2462                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                        ΚΟΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ                              23PROC013314370

                                                                                                       ΑΔΑ:62ΦΡ469Η3Π-38Β

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για Παροχή Συστήματος Online Κρατήσεων, πληρωμών και διαχείρισης συνδρομών για τις υποδομές του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού € 6.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (εισηγ. 403/2462/28-07-2023).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Παροχή Συστήματος Online Κρατήσεων, πληρωμών και διαχείρισης συνδρομών για τις υποδομές του Ο.Α.Κ.Α. μέσω Mobile και Web και Παροχής Ετήσιας Σύμβασης συντήρησης που αφορά την Ενοικίαση του συστήματος  σε Cloud Εφαρμογές, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

 • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 403/2462/28-07-2023 του τμήματος Μηχανογράφησης του Ο.Α.Κ.Α.
 • Τον ΑΔΑ 908Τ469Η3Π-ΨΥΩ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Σύμφωνα  με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές εργασιών.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

Σύστημα online κρατήσεων μέσω mobile application & web application

 

 1. Περιγραφή Αντικειμένου

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή συστήματος online κρατήσεων, πληρωμών & διαχείρισης συνδρομών για τις υποδομές του ΟΑΚΑ, μέσω mobile applications, web application & web εφαρμογής διαχείρισης (backend) αυτών.

 

 1. Προδιαγραφές Εφαρμογής Διαχείρισης

Θα παραδοθεί εφαρμογή διαχείρισης σε περιβάλλον web, από την οποία οι διαχειριστές του συστήματος, θα μπορούν να έχουν τον έλεγχο και την διαχείριση των επιμέρους τμημάτων:

Διαχείριση χώρων και προγράμματος

 • Διαχείριση χώρων άθλησης
 • Διαχείριση ωραρίων λειτουργίας
 • Διαχείριση ωριαίου, ημερήσιου προγράμματος
 • Εξαίρεση ημερομηνιών (πχ αργίες, άδειες, κτλ)
 • Διαχείριση εκπαιδευτών
 • Αριθμός αθλούμενων ανά χώρο/τμήμα

 

Διαχείριση μελών/αθλητών

 • Προσθήκη, επεξεργασία διαγραφή μέλους
 • Καρτέλα πελάτη, με συνδρομές, πληρωμές, κρατήσεις
 • Ιατρικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, λοιπά αρχεία

 

Διαχείριση συνδρομών

 • Διαχείριση συνδρομών μελών: προσθήκη νέας, μεταβολή ισχύουσας
 • Ενεργοποίηση – ακύρωση συνδρομής
 • Εμφάνιση διαθέσιμων πακέτων συνδρομών
 • Δημιουργία / μεταβολή πακέτων συνδρομών
 • Έλεγχος συνδρομών που λήγουν στις επόμενες Χ μέρες
 • Αποστολή push στο κινητό του αθλητή για την επερχόμενη λήξη της συνδρομής

 

Διαχείριση κρατήσεων

 • Προβολή, δημιουργία & ακύρωση κράτησης

 

Διαχείριση οικονομικών

 • Οικονομικός έλεγχος ανεξόφλητων υπολοίπων
 • Δημιουργία παραστατικών παροχής υπηρεσιών και αποστολή στο MyData
 • Οικονομικές αναφορές ανά χρονικό διάστημα, πελάτη, κα
 • Εισαγωγή πληρωμών

 

Διαχείριση χρηστών συστήματος

 • Προβολή, δημιουργία & διαγραφή χρήστη
 • Διαβαθμισμένη πρόσβαση

 

Διαχείριση ρυθμίσεων εφαρμογής μελών

 • Διαχείριση κρατήσεων / ακυρώσεων
 • Διαχείριση ειδοποιήσεων
 • Μαζική ή ατομική αποστολή ειδοποιήσεων στους χρήστες
 • Ορισμός κειμένων ειδοποιήσεων

 

Διαχείριση Νέων

 • Διαχείριση περιεχομένου νέων
 • Δημιουργία ανακοινώσεων με κείμενο και φωτογραφίες

 

Επιμέρους δυνατότητες

 • Σύνδεση για εκκαθάριση πληρωμών με τραπεζικά συστήματα
 • Αποστολή push notification
 • Επικοινωνία με τις εφαρμογές πελατών/αθλητών
 • Δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων πχ. σύνδεση με τουρνικέ

 

Τεχνολογία: H εφαρμογή θα υλοποιηθεί με δυνατότητες επέκτασης και θα αντλεί τα περιεχόμενα του από βάση δεδομένων. Θα είναι συμβατό με τους σύγχρονους browsers: Edge, Firefox , Safari , Chrome, Opera και φιλικό προς smartphone-tablets (responsive).

 

 1. Προδιαγραφές Εφαρμογής Μελών/Αθλητών

α. Native mobile applications σε iOS & Android οι οποίες θα αποτελούν και την επίσημη εφαρμογή του Ο.Α.Κ.Α και θα είναι αναρτημένες στα AppStore & Google Play.

Προδιαγραφές mobile applications:

Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί  για την ανάπτυξη της εφαρμογής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την  τηλεφωνική συσκευή στην οποία η κάθε έκδοση της εφαρμογής απευθύνεται (native applications).

 • Java: Android
 • Swift: iOS

 

Τερματικά : Η εφαρμογή θα μπορεί να διατίθεται στις συσκευές:

 • Android 6.x έως και το παρόν διαθέσιμο
 • Ios 12.x έως και το παρόν διαθέσιμο

 

Υποστηριζόμενες Συσκευές : Η εφαρμογή θα μπορεί να διατίθεται για συσκευές:

 • Android smartphones
 • iPhones

 

Η εφαρμογή θα υποστηρίζει γλώσσες: Ελληνικά & Αγγλικά

 

β. Web application (iframe) μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ο.Α.Κ.Α.

Η εφαρμογή θα υποστηρίζει γλώσσες: Ελληνικά & Αγγλικά, θα είναι συμβατή με τους σύγχρονους browsers: Edge, Firefox , Safari , Chrome, Opera και φιλικό προς smartphone-tablets (responsive).

 

Τα μέλη/αθλητές θα μπορούν μέσω των παραπάνω εφαρμογών να κάνουν μια σειρά από ενέργειες όπως πληρωμές συνδρομών, κρατήσεις, εγγραφή. Αναλυτικά:

 • Δημιουργία νέου λογαριασμού
 • Επιβεβαίωση με OTP κατά την εγγραφή
 • Ανάρτηση ιατρικών πιστοποιητικών, υπεύθυνων δηλώσεων, καρτών αθλητή, κα με ανέβασμα κατά την εγγραφή με ημερομηνίες λήξης
 • Αγορά & Ανανέωση συνδρομής με online πληρωμή μέσω κάρτας
 • Κράτηση στις διαθέσιμες υπηρεσίες, βάση της συνδρομής
 • Ακύρωση κράτησης
 • Προβολή Νέων του Ο.Α.Κ.Α.
 • Εμφάνιση της ενεργούς συνδρομής και ημερομηνία λήξης
 • Ενημέρωση & Ειδοποιήσεις για επερχόμενη λήξη συνδρομής
 • Δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων λογαριασμού
 • Δυνατότητα διαγραφής λογαριασμού
 • Ενημέρωση για διαθέσιμες θέσεις που προκύπτουν από ακύρωση άλλων αθλητών και έχει δηλωθεί ενδιαφέρον
 • Εμφάνιση qrcode συνδρομής
 • Λήψη push notifications
 • Λήψη Ειδοποιήσεων για σημαντικά θέματα σχετικά με συνδρομές, τυχόν αλλαγές σε ωράρια ή ημέρες που δεν υπάρχει λειτουργία.

 

Λοιπές Προϋποθέσεις:

 • Η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001 & ISO 27001.
 • Να παρέχει ετήσια υποστήριξη\συντήρηση του συστήματος σε περιβάλλον cloud, εφαρμογές για IOS & • Android και iframe σε web περιβάλλον για το site.

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (€6.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 7.440,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

 

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016[1].

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

 

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν:

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 08/09/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <403/2462>.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».

Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 120,00 ευρώ.

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 11/09/2023 ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 10.00 π.μ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834431  κ. Θωμά Γκαραβέλο.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                               ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

[1]        Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.