ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ                            

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                          Μαρούσι,       29/11/ 2022

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  775/1529

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                                                  22PROC011692825     

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για  Ετήσια Ανανέωση Χρήσης του MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, καθώς και της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του οργανισμού στους SERVERS  της MICROSOFT του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €9.750,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Μηχανογράφησης (εισηγ.775/1529/26-9-22).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την ετήσια ανανέωση αδειών χρήσης του Microsoft 365 Business Standard και τις υπηρεσιακής αλληλογραφίας στους Server της,  σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ

               και 2014/25/ΕΕ).

  • Την απόφαση της 31ης Συνεδρίασης την 11-10-2022 θέμα 5.1 με την οποία εγκρίνεται το πρωτογενές αίτημα δαπάνης 1529/26-9-2022 _ εγκεκριμένο με την με υπ’αρ.22REQ011683756_του τμήματος Μηχανογράφησης του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 826/6ΥΨΞ469Η3Π-Ξ93 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

   Σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή εργασιών : 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ
  Ετήσια ανανέωση αδειών χρήσης του Microsoft 365 Βusiness standard, καθώς και της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του οργανισμού στους servers της Μicrosoft. 75 Άδειες 9.750,00€ πλέον ΦΠΑ

 

 

Eιδικοί ‘Όροι:

 

  1. Να  είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και  επισκεπτών για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (€9.750,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €12.090,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις  οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 5/12/2022 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 775/1529. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 6/12/2022  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10.30πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834431  Koν Γκαραβέλο Θωμά.

                                                                                                           Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                        ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ