ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                Μαρούσι,          7/12/ 2022

ΤΗΛ : 210-6834569                                                             Αριθμ. Πρωτ.:    783/2028

                                                                                      

   ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                                                22PROC011756365

 

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών Προσφορών για εργασίες αποκατάστασης ζημιών στα αποδυτήρια του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €4.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών ‘Έργων  (εισηγ.783/2028/4-7-22).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει τις εργασίες αποκατάστασης ζημιών στα αποδυτήρια του κολυμβητηρίου, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την απόφαση της 24ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ  την 14-7-2022, θέμα 7.1 με την οποία εγκρίνεται το πρωτογενές αίτημα δαπάνης 2028/4-7-2022  με την με υπ’αρ.22REQ011679530_του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 834/6Ε4Τ469Η3Π-ΚΡΨ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

   Σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή εργασιών : 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την εκτέλεση μικρής έκτασης επισκευαστικών  εργασιών στα αποδυτήρια του Κολυμβητηρίου ΟΑΚΑ,   με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών  που έχουν προκληθεί από την χρήση αυτών :

 

 

Πίνακας περιγραφής εργασιών

 

A/A ZHMIEΣ ΤΕΜΑΧΙΑ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
  1.  
Ελαιοχρωματισμοί / σβήσιμο συνθημάτων και μουτζούρες  σε πόρτες, ατομικά αποδυτήρια, τοιχοποιίες κτλ. 150 m2
  1.  
Προμήθεια και αντικατάσταση ψευδοροφών σε αποδυτήρια και ντουζιέρες. 50 m2
  1.  
Κατασκευή νέων θυρών αποδυτηρίων όμοιες με τις υπάρχουσες  και τοποθέτηση αυτών σε πλήρη λειτουργία (βαμμένες, με  κλειδαριά, πόμολο κτλ)

Έλεγχος και επισκευή όπου απαιτείται σε όλες τις θύρες και τις καμπίνες των αποδυτηρίων.

Αντικατάσταση ή επισκευή  εξαρτημάτων  θυρών (κλειδαριές, πόμολα, ροζέτες, κτλ)

5 τεμάχια
  1.  
Αντικατάσταση παγκακίων αποδυτηρίων

Έλεγχος στήριξης και επισκευή όπου απαιτείται  σε παγκάκια αποδυτηρίων.

5 τεμάχια

 

 

  1.  
Έλεγχος και επισκευή στους υαλοπίνακες των θυρών και των φεγγιτών (λάστιχα, στήριξη αυτών,  χειρολαβές, κτλ)

Απομάκρυνση  θυρών από κρύσταλλο και αποκατάσταση των βάσεων στήριξης αυτών.

3 τεμάχια
  1.  
Επισκευές ή αντικατάσταση στις κρεμάστρες των καμπινών αποδυτηρίων (βίδωμα σε όλες τις κρεμάστρες)

 

Ειδικοί όροι :

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον χώρο προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.

Μετά το πέρας των εργασιών όλοι οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί.

Η κατ΄ αποκοπή  τιμή της προσφοράς περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των υλικών, μικροϋλικών & εξαρτημάτων που θα χρειαστούν, καθώς και όλες  οι εργασίες που απαιτούνται  έστω και αν δεν περιγράφονται, αλλά είναι απαραίτητες για  την πλήρη  και έντεχνη αποκατάσταση των ζημιών στο Κολυμβητήριο.

 

Επίσης θα πρέπει :

Να  είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και  επισκεπτών για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€4.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €4.960,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 13/12/2022 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 783/2028. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 14/12/2022  ημέρα Tετάρτη  και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834773  Κα Μαλανδράκη Ελένη.

                                                                                                              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                        ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ