ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                   

                       ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                   Μαρούσι,  04/08/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 412/2905

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                        ΚΟΙΝ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για επισκευαστικές εργασίες, στα αποδυτήρια και στους χώρους υγιεινής στο Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €900,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (εισηγ. 412/2905/20-07-2023).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει τις επισκευαστικές εργασίες στα αποδυτήρια και στους χώρους υγιεινής στο Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

 • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 412/2905/20-07-2023 του τμήματος Δομικών Εργων του Ο.Α.Κ.Α.
 • Τον ΑΔΑ 469/949Ε469Η3Π-ΛΦΟ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Σύμφωνα  με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές εργασιών .

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω  επισκευαστικές εργασίες στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

 1. Αντικατάσταση εσωτερικής ξύλινης πόρτας αποδυτηρίων.

Η νέα πόρτα θα είναι όμοια με την υφιστάμενη ως προς την κατασκευή από ξυλεία άριστης ποιότητας, σε ίδιες  διαστάσεις και απόχρωση.

Θα αναρτηθεί στο υφιστάμενο κάσωμα και ως εκ τούτου οι μεντεσέδες αυτής θα πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα με τους υπάρχοντες.

Τα εξαρτήματα αυτής (κλειδαριά, χειρολαβές, σχάρα εξαερισμού κτλ) θα είναι ανάλογα με αυτά της υφιστάμενης.

 1. Επισκευή στήριξης και χειρολαβών σε πέντε πόρτες των αποδυτηρίων.
 2. Τοποθέτηση υφιστάμενου πάγκου σε καμπίνα αποδυτηρίου.
 3. Επισκευή των δύο θυρών στα wc ΑΜΕΑ (αντικατάσταση των φθαρμένων ραουλων).

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 • Σημειώνεται ότι τυχόν ελαττώματα που θα διαπιστωθούν σε κάποιο τμήμα  των κατασκευών, το τμήμα αυτό θα απορρίπτεται και ο Ανάδοχος θα υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την ανακατασκευή.
 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
 • Η τιμή της προσφοράς θα  περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή  τίμημα  για   την προμήθεια των υλικών,  την  κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω  ειδών και  όλων  των απαιτούμενων μικροϋλικών και  εργασιών, ακόμα και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή,  για την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
 • Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α. (κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση της  υφιστάμενης  κατάστασης  και να τους υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία το σημείο  που θα τοποθετηθούν οι κατασκευές.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€900,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €1.116,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως  14/08/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 412/2905. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη  16/08/2023  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα 10.30πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής :

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834773  κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

                                                                                          Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                             ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ