ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                               Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

                      ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                   Μαρούσι,       10/12/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                Αριθμ.Πρωτ.:  5/590

                                                                                     

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                        ΑΔΑΜ:   23PROC011965288

                     

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για Επαγωγικές Κάρτες γραμματείας μελών Προπονητηρίου και Μελανοταινίες συμβατές με Εκτυπωτή Evolis Primacy  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €3.875,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Αθλητικών Χώρων (εισηγ.5/590/15-11-2022).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια  Επαγωγικών Καρτών γραμματείας μελών Προπονητηρίου και Μελανοταινίες συμβατές με Εκτυπωτή Evolis Primacy σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 590/15-11-22 του τμήματος  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ του ΟΑΚΑ.
  • Την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ στην 36η Συνεδρίασή του, θέμα 6.2  που εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα της εγκατάστασης Προπονητηρίου.
  • Τον ΑΔΑ 9/6ΕΟΗ469Η3Π-Ζ84 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

   Σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή εργασιών : 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ
  ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EVOLIS PRIMACY ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΟΑΚΑ 3.500 ΤΕΜ. 1.750,00€ πλέον ΦΠΑ
  ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EVOLIS PRIMACY EΓΧΡΩΜΕΣ 300 ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 25 ΤΕΜ. 2.125,00 πλέον ΦΠΑ
  ΣΥΝΟΛΟ     3.875,00 πλέον ΦΠΑ

 

Eιδικοί ‘Όροι:

 

Να  είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων του για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (€3.875,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 4.805,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 23/01/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 5/590. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 24/01/2023 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υλικών/εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834565  Κος Γεώργιος Δαρζέντας.

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ