ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                             Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

                       ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                   Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                    Μαρούσι,  13/02/ 2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  97/1547

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                           23PROC012117839

              

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για αγορά δέκα (10)  κεντρικών Μονάδων Η/Υ , τριών (3)  Φορητών  Η/Υ, τριών (3) τσαντών μεταφοράς φορητών Η/Υ,  δέκα (10) πληκτρολόγια/ποντίκια και δέκα (10) οθόνες Η/Υ,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €10.040,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Μηχανογράφησης  (εισηγ.97/1547/16-01-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια αγορά δέκα (10)  κεντρικών Μονάδων Η/Υ, τριών (3)  Φορητών  Η/Υ, τριών (3) τσαντών μεταφοράς φορητών Η/Υ,  δέκα (10) πληκτρολόγια/ποντίκια και δέκα (10) οθόνες Η/Υ,   για τις ανάγκες του Ο.Α.Κ.Α. σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 1547/16-1-23 του τμήματος Μηχανογράφησης του ΟΑΚΑ.
  • Την απόφαση της 39ης Συνεδρίασης του ΔΣ του Ο.Α.Κ.Α. την 31-01-2023 θέμα 5.4. στην οποία εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ.1547/16-1-23 πρωτογενές αίτημα  (23REQ012105573) του τμήματος Μηχανογράφησης της Οικονομικής Διεύθυνσης.
  • Τον ΑΔΑ 101/ΨΠΘΠ469Η3Π-ΞΘ7 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ

 

DESKTOP (10):

Επεξεργαστής             Intel Core i3-12100 3.3 GHz

Μνήμη RAM                8 GB DDR4-3200MHz

Σκληρός δίσκος          SSD Kingston NV2 512 GB SSD

Κάρτα γραφικών       Ενσωματωμένα γραφικά Intel UHD Graphics 730

Τροφοδοτικό              Be Quiet PSU System Power 9 450W 80 Plus Bronze

Λειτουργικό σύστημα  Windows 11 Home

 

 

ΟΘΟΝΕΣ (10):

Monitor 24″ S2421HN

Ανάλυση:                                      1920 x 1080

Τύπος Panel:                               ΙPS

Χρόνος Απόκρισης:                  4 ms

Οριζόντια Γωνία Θέασης:      178

 

 

ΦΟΡΗΤΟΙ (3):

Οθόνη:                                           15.6″ Full HD IPS 1920 x 1080

Επεξεργαστής:                           Intel Core i5-1235U έως 4.40 GHz

Μνήμη:                                          8192 MB DDR4 στα 3200 MHz

Χωρητικότητα:                           512 GB PCIe M.2 SSD

Κάρτα γραφικών:     Intel Iris Xe shared μνήμης

Λειτουργικό σύστημα    Windows 11 Home

 

ΛΟΙΠΑ:

Τσάντες μεταφοράς laptop (3)

Πληκτρολόγια/Ποντίκια ενσύρματα (10)

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων  ευρώ και σαράντα λεπτών  (€10.040,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €12.449,60 με ΦΠΑ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ (Καθαρή αξία)
1. Κεντρικές Μονάδες Η/Υ Desktop 10 τεμάχιο 6.000,00
2. Φορητοί Η/Υ 3 τεμάχιο 1.800,00
3. Τσάντες μεταφοράς φορητών Η/Υ 3 Τεμάχιο 90,00
4. Πληκτρολόγια/Ποντίκια 10 τεμάχιο 250,00
5. Οθόνες Η/Υ 10 τεμάχιο 1.900,00
ΣΥΝΟΛΑ       10.040,00

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 23/02/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 97/1547.  Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 24/02/2023  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 10.πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834431  Κον Γκαραβέλο Θωμά.

                                                                                          Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                             ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ