ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ                                 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                     Μαρούσι,    01/12/2022

ΤΗΛ : 210-6834569                                                           Αριθμ. Πρωτ:  793/3288

                                                                                                          

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                  22PROC011711043

        

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για αγορά αγροτικού αυτοκινήτου με ανοιχτό χώρο φόρτωσης – Pickup., κινητήρα πετρελαίου 2000cc, μήκους καρότσας μεγαλύτερης των 2m, ωφέλιμου φορτίου μεγαλύτερου του ενός τόνου και επιθυμητή η ανατροπή της καρότσας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού € 28.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 793/3288 εισήγηση του τμήματος Πρασίνου του Ο.Α.Κ.Α.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αγοράσει ένα αγροτικό αυτοκίνητο σύμφωνα με σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την απόφαση της 12ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ την 25-02-2022, θέμα 7.3 με την οποία εγκρίνεται το πρωτογενές αίτημα δαπάνης 793/3288 με την με υπ’αρ.22REQ011698275 του τμήματος Πρασίνου του Ο.Α.Κ.Α.
  • Τον ΑΔΑ 842/9ΞΨΤ469Η3Π-Ο5Τ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή υλικών και εργασιών :

Τμήμα Πρασίνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟ
Αγορά αγροτικού αυτοκινήτου με

  • Ανοιχτό χώρο φόρτωσης – Pickup,
  • Kινητήρα πετρελαίου 2000cc,
  • Mήκος καρότσας μεγαλύτερης των 2m,
  • Ωφέλιμο φορτίο μεγαλύτερου του ενός τόνου.
  • Eπιθυμητή η ανατροπή της καρότσας.

 

 

 

793/3288

 

 

28.000,00€

πλέον ΦΠΑ

 

Eιδικοί Όροι:

 

  1. Να  είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.

 

  1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και  επισκεπτών για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (€28.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις  οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 7/12/2022 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 793/3288. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 8/12/2022  ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                                         

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο των εργασιών στο  τηλ. 210  6834520 Κον Κωνσταντίνο Πεζούλα.