ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,31/01/2024

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ,55/2173                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για 1) 4 τεμάχια αντικραδασμικοί σύνδεσμοι 4’ φλαν., 2) 4 τεμάχια αντικραδασμικοί σύνδεσμοι 5΄φλαν, 3) 4 τεμάχια αντικραδασμικοί σύνδεσμοι 6΄φλαν Β΄ΡΝ16, 4) 4 τεμάχια αντικραδασμικοί σύνδεσμοι 21/12’ φλαν Β’ΡΝ16, 5) 100 τεμάχια βίδες χαλ.16Χ80 DIN 933+ περικ. γαλβανιζέ σύμφωνα  με τις εισηγήσεις του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (αρ. εισηγ, 55/2173/25/01/2024). Προϋπολογισμός προμήθειας 919,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

 

   

  

 

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές με σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εως την 12/02/2024 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 55/2173. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. κ. Μεταξά Γ.  210-6834762.

 

 

 

    

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος