ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                        

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                        Ανάρτητεο στο site OAKA

                       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                                 Μαρούσι, 14/12/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 816/2139

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

                      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την υποβολή προσφοράς για την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΑ»

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 800,00€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 19/12/2022

 

                       Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια και Μεταφορά χρώματος πράσινου διαγράμμισης, μονωτικά και στεγανωτικά για την διαγράμμιση, σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την υπ’ αρ. 816/2139 εισήγηση του Τμήματος Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α.
  • Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/8620, 02/12/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

(ΑΔΑ: 9Υ1Ε469Η3Π-ΣΟΓ).

 

 

                 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια και Μεταφορά χρώματος και άλλων συναφών υλικών διαγράμμισης σύμφωνα με την ακόλουθη Περιγραφή στις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

 

                       Οικονομική προσφορά

                       Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει: Ολόκληρη την Προμήθεια των ζητούμενων υλικών.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ  (800,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 992,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

 

 

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως τις 19/12/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (20.12.2022 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 816/2139.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της Προμήθειας. Προσφορές για τμήματα της Προμήθειας,   απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί της Προμήθειας αρμόδια είναι η κα Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210 68 34 773.

 

 

                                                                                                       Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορας

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2139

 

Προμήθεια και  μεταφορά των παρακάτω ειδών:

    

  ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
  1.  
HYPERDESMO- LV

Ελαστομερές Επαλειφόμενο Στεγανωτικό Πολυουρεθάνης 25kg   Λευκό

8 δοχεία
  1.  
HYPERSEAL EXPERT-150

Πολυουρεθανική λευκή μαστίχη 300cc

12 τεμάχια
  1.  
Πιστόλι σιλικόνης ανοικτού τύπου, επαγγελματικής χρήσης 2 τεμάχια