ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                 Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                      Μαρούσι, 5/12/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                                      Αριθμ. Πρωτ. : 806/2149

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                        

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την υποβολή προσφοράς για την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΑΡΜΕ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 600,00€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 12/12/2022

 

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια και Αντικατάσταση (με αποκομιδή των σπασμένων τζαμιών), κρυστάλλων αρμέ με πλέγμα, σε πόρτες εισόδου της Αίθουσας Κασιμάτη του Ο.Α.Κ.Α, διαστάσεων περίπου 240Χ100cm,  σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την υπ’ αρ. 806/2149 εισήγηση του Τμήματος Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α.
  • Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/8610, 2/12/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

              (ΑΔΑ: ΩΑΩΔ469Η3Π-Η7Ξ).

 

 

 

                 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Αντικείμενο είναι η προμήθεια και αντικατάσταση σπασμένων κρυστάλλων αρμέ με πλέγμα στις πόρτες εισόδου της Αίθουσας Κασιμάτη του Ο.Α.Κ.Α.  και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

 

Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει:

Την Προμήθεια, αντικατάσταση και μεταφορά των υαλοπινάκων που θα αντικαταστήσουν τα σπασμένα κρύσταλλα στην Αίθουσα «Κασιμάτη» και την αποκομιδή των σπασμένων τζαμιών.

 

Χρονοδιάγραμμα:

Οι εργασίες θα πρέπει  να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα δέκα (5) ημερών από την ανάθεση των εργασιών.

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Κατασκευής, τοποθέτησης και μεταφοράς, ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 744,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 12/12/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (13.12.2022 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 806/2149.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της Προμήθειας, αντικατάστασης και μεταφοράς. Προσφορές για τμήματα της Κατασκευής,   απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες:  

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί της Προμήθειας αρμόδια είναι η κα Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210 68 34 773.

 

 

                                                                                                       Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2149

(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ)

 

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ  ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ  ΑΡΜΕ ΣΕ ΔΥΟ  ΠΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΛΟΓΩ ΘΡΑΥΣΗΣ ΑΥΤΩΝ,  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 240Χ100CM ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ,  ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΥΧΟΝ  ΖΗΜΙΑ Η ΦΘΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΤΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ  ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2106834773,  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΝ  ΤΟ ΕΡΓΟ  ΚΑΙ ΝΑ  ΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ.