ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ       

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο website του OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 23/12/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. : 890/2134

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                        

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την

«Προμήθεια και Τοποθέτηση συρόμενων θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων αλουμινίου και διπλών υαλοπινάκων στο φυλάκιο της Κεντρικής Πύλης Α’»,  

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμού 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 02/01/2023.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια και Τοποθέτηση συρόμενων θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων αλουμινίου και διπλών υαλοπινάκων στο φυλάκιο της Κεντρικής Πύλης Α’ του Ο.Α.Κ.Α. περιλαμβανομένης της αποξήλωσης και αποκομιδής των παλαιών κουφωμάτων και την αποκατάσταση των παρειών  των ανοιγμάτων, σε ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής , σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.22REQ011895431, 2022-12-23 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/9292, 22/12/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ1Ρ6469Η3Π-9ΗΡ)
 • Την απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. που ενέκρινε το υπ΄αριθμόν 2134/28-11-2022 Πρωτογενές αίτημα του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων,  στην 35η συνεδρίαση της  15/12/2022 με θέμα Ημερησίας Διάταξης 7.5. σύμφωνα με το απόσπασμα Πρακτικού της  Συνεδρίασης. 
 • Το Υπηρεσιακό σημείωμα με αριθμό Πρωτοκόλλου 890/2134 του τμήματος Δομικών Έργων.

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤHΣ ΠΡΟMΗΘΕΙΑΣ:

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια και Τοποθέτηση συρόμενων θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων αλουμινίου με σίτα και διπλούς υαλοπίνακες διαστάσεων 230Χ130 για την ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του φυλακίου της Πύλης Α’ του Ο.Α.Κ.Α.  σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν στο Παράρτημα.

 

Χρονοδιάγραμμα:

Η Προμήθεια και Τοποθέτηση των υλικών, η αποξήλωση και η αποκατάσταση των παρειών των ανοιγμάτων περιμετρικά του φυλακίου και σε όλους τους χώρους του, θα πρέπει  να ολοκληρωθεί  σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ανάθεση του έργου.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ(2.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 3.100,00€ με ΦΠΑ).

 Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  το αργότερο έως 02/01/2023 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα (03.01.2023 ώρα 11:00). Στις  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 890/2134. Οικονομικές  προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης,  δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες: 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί θεμάτων της σχετικής προσκλήσεως αρμόδια είναι η κυρία Μαλανδράκη, τηλέφωνο 2106834773.

 

                                                                              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                          Νικόλαος Καστόρας

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2134

(Αντικατάσταση κουφωμάτων και επισκευαστικές εργασίες στο φυλάκιο της κεντρικής Πύλης)

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αντικατάσταση των  παλαιών  κουφωμάτων (παραθύρων)  με σύγχρονα κουφώματα αλουμινίου  και επισκευαστικές εργασίες στο φυλάκιο της Κεντρικής Πύλης του Ολυμπιακού Σταδίου.

 

 1. Τα κουφώματα
 • Τα παράθυρα θα είναι δίφυλλα αλουμινίου, λευκού χρώματος ηλεκτροστατικής βαφής,  συρόμενα,  επάλληλα χωρίς σταθερά φύλλα,  με διπλούς  ενεργειακούς υαλοπίνακες  και σήτα.

                Εργασίες:

 • Προσεκτική αποξήλωση των κουφωμάτων προκειμένου να αποφευχθούν οι φθορές στα φέροντα στοιχεία περιμετρικά αυτών και προστασία του  εσωτερικού  εξοπλισμού του φυλακίου (πάγκοι, κλιματιστικό κτλ) με κάλυψη αυτών.  Η απόρριψή τους θα γίνει από τον Ανάδοχο  σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.
 • Μετά την αποξήλωση των υπαρχόντων κουφωμάτων, θα ληφθούν με ευθύνη του Αναδόχου οι ακριβείς διαστάσεις των νέων κουφωμάτων.
 • Κατασκευή και τοποθέτηση νέων συρόμενων κουφωμάτων από προφίλ αλουμινίου σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 που αφορά κουφώματα αλουμινίου.
 • Αποκατάσταση της τοιχοποιίας   μετά την τοποθέτηση των κουφωμάτων.
 • Η όλη κατασκευή θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία τους (μεντεσέδες, βουρτσάκια, ελαστικά παρεμβύσματα, πόμολα, κλειδαριές  κ.λ.π.). Οι μηχανισμοί ανάρτησης και λειτουργίας (κύλιση, ασφάλιση, στεγάνωση) θα είναι ίδιου χρώματος με τα προφίλ αλουμινίου του κουφώματος.
 • Τα κουφώματα θα κατασκευαστούν με χρήση πιστοποιημένων σειρών αλουμινίου για κουφώματα  και με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9002.
 • Θα δοθεί εγγύηση από τον κατασκευαστή για:

 Τα αλουμίνια και τους υαλοπίνακες 10 έτη.

Τα μηχανικά μέρη και τα  εξαρτήματα 5 έτη.

Τα ελαστικά παρεμβύσματα 3 έτη.

 Επίσης εγγύηση καλής λειτουργίας από τον ανάδοχο 3 έτη.

 • Για λόγους ασφαλείας και λειτουργίας του φυλακίου ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει τις εργασίες αντικατάστασης εντός της ημέρας αποξήλωσης  και να παραδίδει τον  χώρο ελεύθερο από πάσης φύσεως υλικά.

 

 

 1. Επισκευαστικές εργασίες.
 • Σφράγιση και στεγανοποίηση των αρμών μεταξύ των  πλαισίων κουφωμάτων και της τοιχοποιίας πρώτα με διογκούμενη αφρώδη ταινία κλειστών πόρων και στη συνέχεια με ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό αρμών.
 • Επισκευές στις τοιχοποιίες όπου απαιτείται.
 • Επισκευή του δαπέδου.
 • Ελαιοχρωματισμός των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του φυλακίου με άριστης ποιότητας υλικά και αφού προηγηθούν τυχόν απαραίτητα μερεμέτια

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Για την σωστή κοστολόγηση του έργου κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο  χώρο,  κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106834773, ώστε να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών του  έργου.  
 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
 3. Ο επιμελής καθαρισμός του χώρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και η αποκομιδή των προϊόντων αποξήλωσης είναι υποχρέωση του Αναδόχου.
 4. Το κατ΄αποκοπή τίμημα της προσφοράς θα περιλαμβάνει τις  δαπάνες προμήθειας όλων των υλικών και μικρουλικών  καθώς και των εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση του έργου.