ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ       

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο website του OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 23/12/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. : 891/2136

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                        

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την

«Προμήθεια και μεταφορά πιστοποιημένων μπαρών πανικού τύπου CISA», 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμού 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 03/01/2023.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια και Μεταφορά επτά (7) πιστοποιημένων μπαρών πανικού τύπου CISA, για δίφυλλες πόρτες 230cm με χερούλια και κλειδαριές, σε ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής , σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ011895530, 2022-12-23 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/9314, 22/12/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 658Γ469Η3Π-21Χ)
  • Την απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. που ενέκρινε το υπ΄αριθμόν 2136/28-11-2022 Πρωτογενές αίτημα  του τμήματος Δομικών Έργων,  στην 35η συνεδρίαση της  15/12/2022 με θέμα Ημερησίας Διάταξης 7.3. σύμφωνα με το απόσπασμα Πρακτικού της  Συνεδρίασης. 
  • Το Υπηρεσιακό σημείωμα με αριθμό Πρωτοκόλλου 891/2136 του τμήματος Δομικών Έργων.

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤHΣ ΠΡΟMΗΘΕΙΑΣ:

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια και Μεταφορά επτά (7)  πιστοποιημένων μπαρών πανικού τύπου CISA, για δίφυλλες πόρτες 230cm με χερούλια και κλειδαριές με σκοπό την αντικατάσταση των κατεστραμμένων μπαρών πανικού στις πόρτες του Κεντρικού Σταδίου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν στο Παράρτημα.

 

Χρονοδιάγραμμα:

Η Προμήθεια και Μεταφορά των υλικών , θα πρέπει  να ολοκληρωθεί  σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ανάθεση του έργου.

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας και Μεταφοράς των υλικών, ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ(2.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 2.480,00€ με ΦΠΑ).

 Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  το αργότερο έως 03/01/2023 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα (04.01.2023 ώρα 10:00). Στις  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 891/2136. Οικονομικές  προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης,  δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες: 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί θεμάτων της σχετικής προσκλήσεως αρμόδια είναι η κυρία Μαλανδράκη, τηλέφωνο 2106834773.

 

                                                                              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                          Νικόλαος Καστόρας

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

 

                                                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2136

                                                                  (Αντικατάσταση μπαρών πανικού σε πόρτες του Κεντρικού Σταδίου)

 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  7  μπάρες  πανικού  CISA,  κατάλληλες για δίφυλλες  ανοιγόμενες πόρτες,  μήκους περίπου 230 cm  με κλειδαριά και πόμολο.

Επειδή οι μπάρες θα αντικαταστήσουν τις ήδη υπάρχουσες σε θύρες του Σταδίου, θα πρέπει να είναι όμοιες με αυτές,  ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή τους.

Το κατ΄ αποκοπή τίμημα της προσφοράς θα περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά, την αντικατάσταση των μπαρών και των  των εξαρτημάτων αυτών.  Οι θύρες θα παραδοθούν σε  πλήρη λειτουργία.