ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                       

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο website του OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 08/12/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. : 747/1528

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                        

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για tην

«Προμήθεια Αδειών Χρήσης Kaspersky Antivirus(20 τεμάχια των τριών Αδειών) και αναλώσιμα»,

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 905,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 19/12/2022.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια 20 τεμαχίων των τριών(3)  Άδειών η καθεμία Kaspersky Antivirus, και αναλώσιμα είδη για το τμήμα Μηχανοργάνωσης του Ο.Α.Κ.Α. για τις ανάγκες του Οργανισμού, σε ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής , σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/8320, 22/11/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΝ57469Η3Π-ΙΨΜ)
  • Το Υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών με αριθμό Πρωτοκόλλου 747/1528 του τμήματος    Μηχανογράφησης.       

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤHΣ ΠΡΟMΗΘΕΙΑΣ:

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια αντλιών τύπου χημικού τύπου για τις κολυμβητικές δεξαμενές του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα που ακολουθεί για τα προς Προμήθεια Προϊόντα:

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 KASPERSKY ANTIVIRUS 3 ΑΔΕΙΩΝ, ΕΝΑ ΕΤΟΣ 20
2 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PSU VALUE III SERIES 550 WATT 5
3 USB STICK SCANDISK ULTRA FLAIR 64GB 5
4 SSD DISK SAMSUNG 870 EVO 500GB 3

 

 

 

Χρονοδιάγραμμα:

Η Προμήθεια των αντλιών  θα πρέπει  να ολοκληρωθεί  σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάθεση του έργου.

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πέντε ευρώ (905,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 1.122,20€ με ΦΠΑ).

 Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  το αργότερο έως 19/12/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα (20.12.2022 ώρα 10:00). Στις  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 747/1528. Οικονομικές  προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης,  δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες: 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί θεμάτων της σχετικής προσκλήσεως αρμόδια είναι ο κύριος θωμάς Γκαράβελος, τηλέφωνο 210 – 6868128.