ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ       

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο website του OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 23/12/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. : 889/2127

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                        

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την

«Μεταφορά του γλυπτού ‘ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ’ σε άλλη θέση, κατασκευή νέας βάσης και επανατοποθέτηση στου γλυπτού στη νέα του θέση», 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμού 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 03/01/2023.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Μεταφορά του γλυπτού «Μπασκετμπολίστας» από το κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών σε άλλη, εντός της εγκατάστασης θέση, κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα, μεταφορά και τοποθέτηση του γλυπτού και την επένδυση της βάσης με μάρμαρο, σε ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής , σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ011895349, 2022-12-23 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/9287, 22/12/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΖ5Λ469Η3Π-6ΞΒ)
  • Την απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. που ενέκρινε το υπ΄αριθμόν 2127/28-11-2022 Πρωτογενές αίτημα  του τμήματος Δομικών Έργων,  στην 35η συνεδρίαση της  15/12/2022 με θέμα Ημερησίας Διάταξης 7.2. σύμφωνα με το απόσπασμα Πρακτικού της  Συνεδρίασης. 
  • Το Υπηρεσιακό σημείωμα με αριθμό Πρωτοκόλλου 889/2127 του τμήματος Δομικών Έργων.

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤHΣ ΠΡΟMΗΘΕΙΑΣ:

Αντικείμενο είναι η Μεταφορά του Γλυπτού «Μποασκετμπολίστες» σε νέο χώρο της εγκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών και την κατασκευή νέας βάσης για την επανατοποθέτηση του από σκυρόδεμα επενδεδυμένο με μάρμαρο, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν στο Παράρτημα.

Χρονοδιάγραμμα:

Η Προμήθεια και Τοποθέτηση των υλικών, η αποξήλωση και η αποκατάσταση των παρειών των ανοιγμάτων περιμετρικά του φυλακίου και σε όλους τους χώρους του, θα πρέπει  να ολοκληρωθεί  σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ανάθεση του έργου.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ(2.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 3.100,00€ με ΦΠΑ).

 Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  το αργότερο έως 03/01/2023 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα (04.01.2023 ώρα 11:00). Στις  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 889/2127. Οικονομικές  προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης,  δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες: 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί θεμάτων της σχετικής προσκλήσεως αρμόδια είναι η κυρία Μαλανδράκη, τηλέφωνο 2106834773.

 

                                                                              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                          Νικόλαος Καστόρας

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2127

Μεταφορά του γλυπτού «Μπασκετμπολίστας»

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για την επαναχωροθέτηση του γλυπτού  «ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΕΣ»  ύψους 3,00 m περίπου, από τον περιβάλλοντα χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών σε χώρο εντός του Ολυμπιακού Σταδίου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Η μεταφορά κρίνεται απαραίτητη ώστε το γλυπτό  να τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο του Σταδίου για την προβολή και ανάδειξή του.

Για τον σκοπό αυτό, στο χώρο που θα γίνει η τοποθέτησή του  θα κατασκευαστεί βάση τετράγωνης διατομής  από οπλισμένο σκυρόδεμα C 25/30, διαστάσεων 100Χ100 cm και  ελεύθερο ύψος πάνω από το έδαφος 140 cm. Η  θεμελίωση της βάσης  θα γίνει στο έδαφος με εκσκαφή σε βάθος  τουλάχιστον 120 cm.

Όλα τα εμφανή μέρη της βάσης θα επενδυθούν από λευκό μάρμαρο πάχους 20mm,  έτσι ώστε η βάση να είναι όμοια με την υφιστάμενη.

Η αποξήλωση, η  μετακίνηση και η επανατοποθέτηση  του γλυπτού θα γίνει με την χρήση γερανού,  με προσοχή και με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας αυτού.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας  και την κατάλληλη σήμανση που προβλέπονται από την νομοθεσία για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και των διερχομένων πολιτών.
  3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται  σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
  4. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
  5. Το   κατ΄αποκοπή τίμημα της προσφοράς θα   περιλαμβάνει  όλες οι  δαπάνες για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και εργασιών καθώς και  τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις  με τα  κατάλληλα μηχανήματα  (ανυψωτικό, φορτηγό, κτλ)  για την ασφαλή μεταφορά και τοποθέτηση  του γλυπτού.