ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                 Μαρούσι, 20-3-2023   

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  776/1527

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

    

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Προαγορά 100 ωρών για το πρόγραμμα Μισθοδοσίας HRM EPSILON EPR  του Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 7.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «Προαγορά 100 ωρών για το πρόγραμμα Μισθοδοσίας HRM EPSILON EPR του Ο.Α.Κ.Α.» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.23REQ011262035 2022-09-19 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 776/1527/19.08.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΡΡΜΕ469Η3Π-5ΛΓ).

Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης αφορά την προαγορά εκατό (100) ωρών εξυπηρέτησης-υποστήριξης  του πρόγραμματος Μισθοδοσίας HRM EPSILON EPR :

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 • Επεξεργασία κάθε μήνα του πρωτογενούς αρχείου μισθοδοσίας του προσωπικού του ΟΑΚΑ μέσω του προγράμματος Epsilon Net Business Μισθοδοσία.
 • Έκδοση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.
 • Αποστολή αρχείου μισθοδοσίας στην ΕΑΠ (Ενιαία Αρχή Πληρωμών).
 • Ανάλυση κόστους της μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί / ημερομίσθιοι / ωρομίσθιοι), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οργανισμού.
 • Υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας των πληροφοριακών εντύπων Εργάνη και καταστάσεων προσωπικού όποτε απαιτηθεί.
 • Επεξεργασία του πρωτογενούς αρχείου μισθοδοσίας των ωφελούμενων των προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και σύνταξη και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο Ε.Φ.Κ.Α.
 • Σύνταξη και υποβολή στην εφορία εντύπου απόδοσης φόρου αποζημίωσης
 • Παρακολούθηση τυχόν μισθολογικών αλλαγών ή άλλων παροχών σε εφαρμογή ΣΣΕ. Σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς, προϋπολογισμοί αποδοχών των εργαζομένων
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
 • Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ
 • Άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των αλλαγών στη νομοθεσία σε θέματα ασφαλιστικής κάλυψης όλων των ταμείων.
 • Επεξεργασία αναδρομικών οφειλών στη μισθοδοσία όταν προκύπτουν λόγω αλλαγών της κείμενης Νομοθεσίας.
 • Έκδοση κατάστασης προκαταβολών ή άλλων οικονομικών διευκολύνσεων.

 

Ειδικοί ‘Όροι

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:

 • Εχουν πιστοποίηση στο πρόγραμμα  Epsilon Net Business Μισθοδοσία.
 • Να καταθέσουν κατάλογο πελάτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα με καθεστώς ίδιο ή παραπλήσιο του Ο.Α.Κ.Α. (ΝΠΙΔ).
 • Βιογραφικά εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας που θα απασχοληθεί στα πλαίσια της σύμβασης και διαθέτει εμπειρία στο χειρισμό του εν λόγω προγράμματος σε θέματα μισθοδοσίας προσωπικού που αφορούν οργανισμούς σε καθεστώς ΝΠΙΔ, η οποία προκύπτει είτε από βεβαιώσεις των φορέων είτε από συμβάσεις με τους αντίστοιχους φορείς.
 • Καταθέσουν συμβάσεις ή βεβαιώσεις με φορείς αντίστοιχους του ΟΑΚΑ διάρκειας συσσωρευτικά τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εφτά  χιλιάδων ευρώ (7.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 8.680,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ανα τακτά χρονικά διαστήματα με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από το αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

             Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 31.03.2023 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (3.04.2023) ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 776/1527.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                          

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, αρμόδιος είναι ο κος Θ. Γκαράβελος τηλ. 210.68.34.431 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ