ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                 Μαρούσι,31-8-2023  

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 435/2770

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο23PROC013327144

                        ΚΟΙΝ: Η-Μ Εγκαταστάσεων

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και επισκευών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ για τρεις μήνες  », με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 28.000,00 πλέον ΦΠΑ.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και επισκευών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τρεις μήνες » σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/489/24.01.2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΦ6Γ469Η3Π-208).

 

Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και επισκευών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τρεις μήνες .  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ  χιλιάδων ευρώ  (€28.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 34.720,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από το αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Πίνακες Μέσης Τάσης.
 • Πεδία αφίξεως μετασχηματιστών.
 • Πεδία μεταγωγής Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
 • Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη με τούς αυτοματισμούς τους
 • Πεδία αναχωρήσεων υποσταθμού.
 • Κεντρικά και επιμέρους συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS.
 • Κεντρικά πεδία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Κεντρικούς πίνακες κτιρίων.
 • Επιμέρους ηλεκτρικούς πίνακες
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ρευματοδότες, φωτισμός σε όλους τους χώρους του Ο.Α.Κ.Α. εσωτερικούς και εξωτερικούς.
 • Αγωνιστικός φωτισμός σε όλες τις εγκαταστάσεις.
 • Καλωδίωση όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κτήριο και περιβάλλοντα χώρο.

 

 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Β1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 1. Να εξασφαλίζει την τέλεια, αδιάλειπτη & απρόσκοπτη τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων που προαναφέρθηκαν, με τη διάθεση κατάλληλων τεχνικών με δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου τουλάχιστον της 3ης Ομάδας της Α’ Ειδικότητας σύμφωνα με το ΠΔ 108/ 2013, οι οποίοι θα καλύπτουν την 24ωρη βάρδια ηλεκτρολόγων του Ο.Α.Κ.Α. από 06:00π.μ έως 22:00μμ, σε όλες τις μέρες κάθε μήνα (30 ή 31 ή 28 ή 29 ημέρες ανάλογα με το μήνα), συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων, ημέρες εορτών, αργιών κλπ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οι τεχνικοί θα παρευρίσκονται στο Ο.Α.Κ.Α. όταν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που συντάσσει ο υπεύθυνος του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων το ορίζει.

Η βάρδια θα συμπληρώνεται κατ’ ελάχιστο ως εξής:

 • 06:00-14:00 Με τρείς (3) ηλεκτρολόγους τεχνικούς τα προσόντα των οποίων περιγράφονται στην διακήρυξη. Ο ένας εξ’ αυτών θα πρέπει να καλύπτει τα καθήκοντα και τα προσόντα του υπεύθυνου μηχανικού έργου όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6 β(i) της παρούσας διακήρυξης δηλαδή δεκαετούς εμπειρίας ηλεκτρολόγος μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ. Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός αυτός θα είναι υπεύθυνος σε καθημερινή βάση για την οργάνωση και τον προγραμματισμό των εργασιών του συνόλου των βαρδιών. Θα συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 • 14:00-22:00 Με δύο (2) ηλεκτρολόγους τεχνικούς τα προσόντα των οποίων περιγράφονται στην διακήρυξη στην παράγραφο 2.2.6 β(ii).
 1. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει με παρουσία επιπλέον τεχνικών τις εκδηλώσεις που προκύπτουν (αθλητικές, πολιτιστικές κ.λ.π) στο Ο.Α.Κ.Α. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οι τεχνικοί θα παρευρίσκονται στο Ο.Α.Κ.Α. όταν το πρόγραμμα που συντάσσει ο υπεύθυνος εκδηλώσεων του Ο.Α.Κ.Α. το ορίζει. Πέραν την κάλυψης των εκδηλώσεων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καλύπτει με τεχνικούς την όποια επέκταση του ωραρίου απαιτείται σε συνέχεια αυτού που προσδιορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο ανάλογα με τις απαιτήσεις του Ο.Α.Κ.Α. Οι ακριβείς ώες πριν της 06:00 ή μετά της 22:00 καθώς και ο αριθμός των τεχνικών που θα απαιτηθούν προσδιορίζεται από τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων. Η τιμολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται ξεχωριστά στο τέλος κάθε μήνα με βάση την τιμή που προκύπτει από το ωριαίο κόστος ανά τεχνικό όπως αυτή φαίνεται στον σχετικό πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ. Το τιμολόγιο θα πρέπει να συνοδεύεται με την σχετική βεβαίωση του υπεύθυνου του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι ώρες προβλέπονται στο παραπάνω πίνακα εξαντληθούν, το Ο.Α.Κ.Α δικαιούται να ζητήσει επιπλέον ώρες από τον ανάδοχο με τους ίδιους όρους και κόστος ανά μονάδα. Η τιμολόγηση των ωρών αυτών θα γίνει με ξεχωριστή διαδικασία έγκριση από το Ο.Α.Κ.Α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις ώρες αυτές με το ίδιο μοναδιαίο κόστος όπως προσδιορίζεται στην οικονομική προσφορά (Παράρτημα ΙΙ).
 2. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καλύπτει με τεχνικούς όποια έκτακτη ανάγκη προκύψει καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας (βλάβες, χειρισμοί, επίβλεψη, παρουσία σε χώρο του Ο.Α.Κ.Α. κ.λ.π. Οι εργασίες αυτές θα παρέχονται εντός μίας το πολύ ώρας από την προφορική ή γραπτή ενημέρωση του υπεύθυνου μηχανικού του έργου από τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. Η τιμολόγηση των εργασιών θα γίνεται απολογιστικά με βάση το ωριαίο κόστος των εκτάκτων εργασιών ανά άτομο όπως αυτό προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ και συνοδευόμενο από την σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης του υπεύθυνου του Ο.Α.Κ.Α. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι ώρες προβλέπονται στο παραπάνω πίνακα εξαντληθούν, το Ο.Α.Κ.Α δικαιούται να ζητήσει επιπλέον ώρες από τον ανάδοχο με τους ίδιους όρους και κόστος ανά μονάδα. Η τιμολόγηση των ωρών αυτών θα γίνει με ξεχωριστή διαδικασία έγκριση από το Ο.Α.Κ.Α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις ώρες αυτές με το ίδιο μοναδιαίο κόστος όπως προσδιορίζεται στην οικονομική προσφορά (Παράρτημα ΙΙ).
 3. Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την πρόληψη και επισκευή κάθε βλάβης, ζημίας και κάθε κακής ή επισφαλούς λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπευθύνου του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων Ο.Α.Κ.Α..
 4. Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων για την ανίχνευση κάθε βλάβης, ζημίας και κάθε κακής ή επισφαλούς λειτουργίας τους.
 5. Η ανταπόκριση σε κλίσεις αναγγελίας βλάβης θα πρέπει να είναι άμεση, ενώ σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και μεταγωγής από ΔΕΗ σε Η/Ζ, ο τεχνίτης θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος ώστε να προβεί σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να μην διαταραχθεί η εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ο.Α.Κ.Α.
 6. Να ανακοινώνει αμέσως στον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων κάθε βλάβη ή ζημία και θα αποκαθιστά την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ο τεχνικός κατά την διάρκεια της βάρδιας του εφόσον του ανατεθεί θα πρέπει να συμβάλει στην αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα προκύψει.
 7. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληροί τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, διατάξεις και νόμους.
 8. Να συντάσσει και θα υποβάλει στην υπηρεσία, προτάσεις αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευών για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με προμέτρηση των εργασιών και πίνακα των απαιτουμένων υλικών για την εκτέλεση τους, το κόστος προμήθειας των οποίων βαρύνει οικονομικά το Ο.Α.Κ.Α.
 9. Να παρακολουθεί την έλλειψη πάσης φύσεως αναγκαίων υλικών και μικρούλικων για την τεχνική υποστήριξη, επισκευή και συντήρηση όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., και θα ενημερώνει έγκαιρα τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων για να γίνει προμήθεια τους με μέριμνα και έξοδα του Ο.Α.Κ.Α.
 10. Να διευκολύνει χωρίς επιπλέον χρέωση, την εκτέλεση εργασιών στις εγκαταστάσεις από εργολήπτες που θα εκτελέσουν εργασίες στις εγκαταστάσεις Μ.Τ. και Χ.Τ. καθώς και στις πιθανές επεκτάσεις του ηλεκτρικού δικτύου, ενημερώνοντας τους πλήρως σχετικά με την κατασκευή και την λειτουργία των εγκαταστάσεων εκτελώντας όλους τους αναγκαίους χειρισμούς επί των εν λόγω εργασιών.
 11. Να είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, μάλιστα θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήματος.
 12. Το προσωπικό του Αναδόχου θα υπογράφει την άφιξη και την αναχώρηση του σε βιβλίο παρουσίας που θα βρίσκεται στο χώρο των ηλεκτρολόγων του Ο.Α.Κ.Α. Στο βιβλίο λογοδοσίας θα αναφέρει τυχόν βλάβες που έχουν προκύψει κατά την διάρκεια της βάρδιας του.
 13. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για κάθε ατύχημα που οφείλεται σε κακή συντήρηση και στη μη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.
 14. Ο ανάδοχος θα εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 15. Να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Ο.Α.Κ.Α, ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο προσωπικό του Ο.Α.Κ.Α. Το προσωπικό που διατίθεται στο Ο.Α.Κ.Α. θα είναι σταθερό και δεν θα μεταβάλλεται διαρκώς ώστε να γνωρίζουν τον χώρο. Θεωρείται δεδομένο ότι ο υπεύθυνος μηχανικός του αναδόχου θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των τεχνικών του τόσο στις απαιτήσεις του χώρου όσο και στις διαδικασίες και τους χειρισμούς που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση ανάγκης, βλάβης, προβλήματος κ.λ.π
 16. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, θα παρέχει στο προσωπικό του όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέσα προστασίας (μονωτικά γάντια, παπούτσια, κράνος κεφαλής κλπ), και θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. Ειδικά επισημαίνονται οι περιπτώσεις εργασίας σε ύψος και συγκεκριμένα στα σημεία εγκατάστασης του αγωνιστικού φωτισμού καθώς και η εργασία σε ανυψωτικό. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ειδική εκπαίδευση του προσωπικού και στις παραπάνω εργασίες και στην λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για (π.χ ζώνες) για την ασφαλή εργασία.
 17. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του υπευθύνου του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες.

 

Β2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ως καθήκοντα του τεχνικού (κατά τη διάρκεια της βάρδιας του)  ορίζονται όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του Ο.Α.Κ.Α. Κατ’ ελάχιστο περιγράφονται παρακάτω και είναι:

 

 • Αλλαγή λαμπτήρων.
 • Έλεγχος και εντοπισμός βλαβών σε ηλεκτρικούς κινητήρες.
 • Έλεγχος και αποκατάσταση βλαβών του Αγωνιστικού φωτισμού σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α.
 • Έλεγχος απλών ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών μηχανημάτων, αποκατάσταση βλαβών του σχετικού εξοπλισμού.
 • Αποκατάσταση ηλεκτροδότησης σε περίπτωση προβλήματος.
 • Αντικατάσταση ηλεκτρικών εξαρτημάτων που έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί βλάβη (π.χ. λαμπτήρων, πριζο-διακοπτών, ηλεκτρικών αντιστάσεων, ασφαλειών, αισθητηρίων,ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρονόμων κ.τ.λ.).
 • Έλεγχος, επισκευή ή αντικατάσταση εξαεριστήρων χώρων (π.χ WC) σε περίπτωση βλάβης.
 • Άμεσος απεγκλωβισμός ατόμων από τους ανελκυστήρες με χειρισμούς σύμφωνα με τον κατασκευαστή και πάντα με ασφάλεια, τόσο για τους επιβαίνοντες, όσο και για το προσωπικό του αναδόχου (επανεκκίνηση – reset, ξεκλείδωμα των συρόμενων πορτών με το ειδικό κλειδί, κ.λ.π.), και την άμεση ειδοποίηση του επίσημου συντηρητή των ανελκυστήρων.
 • Οι εγκαταστάσεις θα καθαρίζονται επιμελώς από κάθε είδος ρύπανση.
 • Έλεγχος καλής κατάστασης και ετοιμότητας λειτουργίας εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.
 • Έλεγχος των πεδίων χαμηλής τάσης καθώς και των συστοιχιών των πυκνωτών διόρθωσης συνημιτόνου.
 • Έλεγχος των φώτων ασφαλείας στους χώρους του υποσταθμού αλλά και στους άλλους χώρους του Ο.Α.Κ.Α.
 • Έλεγχος των συστημάτων πυρανίχνευσης.
 • Έλεγχος της λειτουργίας των UPS.
 • Έλεγχος των πυροσβεστήρων εντός του υποσταθμού και των χώρων των γεννητριών.
 • Έλεγχος των ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης στους χώρους του Ο.Α.Κ.Α.
 • Ο τεχνικός κατά την διάρκεια της βάρδιας του και όταν δεν έχει να εκτελέσει κάποια εργασία που του έχει ανατεθεί θα πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε επαγρύπνηση στο γραφείο των ηλεκτρολόγων (άγρυπνος ακόμα και κατά την διάρκεια της νύχτα αν απαιτηθεί) και να απαντά στις κλήσεις βλαβών. Επίσης θα πρέπει να έχει πάντα μαζί του το κινητό τηλέφωνο της υπηρεσίας ώστε να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή σε κλίσεις του, ακόμα και στην περίπτωση που βρίσκεται σε βλάβη.

 

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον στην εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

α) Επισκευή φωτισμού περιβάλλοντα χώρου με χρήση κατάλληλου ανυψωτικού μηχανήματος το οποίο θα διαθέτει ο ανάδοχος χωρίς επιπλέον κόστος για το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται στον σχετικό πίνακα του Παραρτήματος II(Οικονομική προσφορά).

β) Επισκευή αγωνιστικού ή άλλου φωτισμού σε κλειστούς χώρους (προπονητήρια, Μπάσκετ, Κλειστό Προπονητήριο, Στίβο και αλλού), κατά την οποία επίσης απαιτείται η χρήση κατάλληλης εργοεξέδρας. Το μηχάνημα αυτό θα διαθέτει ο ανάδοχος χωρίς επιπλέον κόστος για το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται στον σχετικό πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ (οικονομική προσφορά).

γ) Επισκευή υπόγειου καλωδίου χαμηλής τάσης στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. με χρήση κατάλληλου σκαπτικού μηχανήματος και αποκατάσταση του δικτύου. Σε αυτές περιλαμβάνεται σκάψιμο έως 3m3 και μετά την επισκευή, την επίχωση και την πλήρη αποκατάσταση της επιφάνειάς με άσφαλτο. Στην περίπτωση που η επιφάνεια είναι πλακάκια ή κράσπεδο η εργασία θα τιμολογηθεί με έκπτωση 10% της προσφερόμενης τιμής στην οικονομική προσφορά. Διευκρινίζεται ότι εφόσον απαιτηθούν οι παραπάνω εργασίες πέραν της ποσότητας που προσδιορίζονται στον παραπάνω πίνακα, το Ο.Α.Κ.Α. θα μπορεί με ξεχωριστή εντολή να αναθέτει στον ανάδοχο τις σχετικές εργασίες στο κόστος που προκύπτει με βάση την τιμή μονάδας προσφοράς.

 

Δ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίβλεψη των εργασιών του αναδόχου θα ασκούνται από τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ εγκατστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.
 2. Η άσκηση της επίβλεψης εκ μέρους του υπευθύνου του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της σύμβασης, που θα υπογράψει με το Ο.Α.Κ.Α., και την εκτέλεση των σχετικών εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης με ασφάλεια.

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις διατάξεις και κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του Ο.Α.Κ.Α. ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
 2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως είναι οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες φθοράς ή συντήρησης ή απόσβεσης ή φύλαξης ή μισθώσεις εργαλείων ή συσκευών ή οργάνων ή μηχανημάτων αναγκαίων για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, οι δασμοί, οι ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες καταμετρήσεων και δομικών, οι δαπάνες για τη δημιουργία και διάλυση κατασκευών για αποθήκευση εργαλείων και υλικών ή χώρων παραμονής προσωπικού και εξυπηρέτησης εν γένει του Αναδόχου, οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ζημιών στο Ο.Α.Κ.Α οφειλομένων σε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του, οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων και εν γένει ζημιών σε προσωπικό του Ο.Α.Κ.Α. ή σε οποιονδήποτε τρίτο σε πράγματα αυτών οφειλόμενη σε υπαιτιότητά του ή του προσθετικού του για γενικά, κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του και εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

 

Ζ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με δικά του εργαλεία και μέσα. Τα εν λόγω εργαλεία και μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν και να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μη δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις. Βέβαια, διαθέσιμα θα είναι και τα εργαλεία και τα μέσα της Τεχνικής Υπηρεσίας, η χρήση των οποίων όμως θα γίνεται με πολύ προσοχή και όχι σε μόνιμη βάση.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγμα Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς

Βασικές εργασίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΟ ΦΠΑ σε ευρώ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟ ΦΠΑ σε ευρώ (€)
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

(Παράρτημα Ι,§ Β1.1)

3    

 

Ποσό (Α)

 

Εργασίες τεχνικών πέρα του βασικού ωραρίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ σε ευρώ(€)

Κάλυψη εκδηλώσεων (Παράρτημα Ι,§Β1.2) 450  
Έκτακτες εργασίες

(Παράρτημα Ι §Β1.3)

90  
  Σύνολο: Ποσό (Β)

                                  

           ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι

                

Περιγραφή εργασιών. Συνολική ποσότητα Τιμή μονάδας Συνολική προσφορά σε ευρώ προ φ.π.α
 Επισκευή φωτισμού Περιβάλλοντα χώρου με 1 βδομάδα

(Παράρτημα Ι,§Γ.α)

(Κόστος/βδομάδα)  
Επισκευή αγωνιστικού φωτισμού με εργοεξέδρα 1 βδομάδα

(Παράρτημα Ι,§Γ.β)

(Κόστος / βδομάδα)  
 Επισκευή υπόγειου καλωδίου 1 φορά

(Παράρτημα Ι, §Γ.γ)

(Κόστος/φορά)  
    Σύνολο:     Ποσό (Γ)

               

 

  Η συνολική οικονομική προσφορά μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α, προκύπτει από το άθροισμα των συνολικών ποσών των παραπάνω πινάκων δηλαδή:

Συνολικό Κόστος= Ποσό (Α) + Ποσό (Β) + Ποσό(Γ)                                          

 

             Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 11.09.2023 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (12.09.2023) ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 435/2770.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

 

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016[1].

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».

Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 560,00 ευρώ

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                          

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, αρμόδιος είναι ο κος Γ. ΜΕΤΑΞΑΣ  τηλ. 210.68.68.450 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

[1]           Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.