ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                 Μαρούσι, 7-03-2023   

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  95/1548

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο23PROC012247624

                        ΚΟΙΝ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Ετήσια παροχή τεχνικών υπηρεσιών και την προληπτική συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 19.000,00 πλέον ΦΠΑ.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «Ετήσια παροχή τεχνικών υπηρεσιών και την προληπτική συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ο.Α.Κ.Α.» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.23REQ01190155 2023-01-17 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/489/24.01.2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΔΚ7469Η3Π-ΒΔΞ).

Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης αφορά την Eτήσια παροχή τεχνικών υπηρεσιών και την προληπτική συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΟΑΚΑ αναλυτικά :

 

– Μηνιαία προληπτική συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών

– Επισκευές Hardware και software.

– Αφαίρεση Ιών, υπηρεσίες  back up και ασφαλείας Η/Υ

– Αναβαθμίσεις προγραμμάτων και Hardware.

– Νέες συνδέσεις και εγκαταστάσεις υπολογιστών.

– Αναβάθμιση δικτύου.

– Απόκριση τεχνικού σε 4ώρες.

– Καθημερινή 6ωρη φυσική παρουσία από Δευτέρα έως Παρασκευή.

– Απεριόριστη εξ αποστάσεως υποστήριξη εργάσιμες μέρες και ώρες

– Απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη εργάσιμες μέρες και ώρες

– Αμοιβή επιπλέον απασχόλησης ανά ώρα εργασίας εφόσον απαιτηθεί

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσης

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννιά χιλιάδων ευρώ (€19.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 23.560,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από το αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

             Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 20.03.2023 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (21.03.2023) ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 95/1548.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                          

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, αρμόδιος είναι ο κος Θ. Γκαράβελος τηλ. 210.68.34.431 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ