ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                 Μαρούσι,31-7-2023  

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  396/2759

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «αποξήλωση του αυτοματισμού μεταγωγής και την εγκατάσταση καινούριου εξοπλισμού στον υποσταθμό ΤΡ10  », με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 1.900,00 πλέον ΦΠΑ.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «αποξήλωση του αυτοματισμού μεταγωγής και την εγκατάσταση καινούριου εξοπλισμού στον υποσταθμό ΤΡ10 

  Περιλαμβάνει : 1)Αποξήλωση παραδοσιακού αυτοματισμού  ,2) εγκατάσταση αυτόνομης μονάδας μεταγωγής ΑΒΒ ΑΤS022 3) Δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία .» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/489/24.01.2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ256469Η3Π-Α6Ω).

Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο της παρούσας είναι η αποξήλωση του αυτοματισμού μεταγωγής και την εγκατάσταση καινούριου εξοπλισμού στον υποσταθμό ΤΡ10  .

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων εννιακοσίων  ευρώ  (€1.900,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 2.356,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από το αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

             Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 11.08.2023 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (14.08.2023) ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 396/2759.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                          

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, αρμόδιος είναι ο κος Γ. ΜΕΤΑΞΑΣ  τηλ. 210.68.68.450 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ