Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για τη Προμήθεια Λαμαρινών για την αποκατάσταση καναλιού απορροής υγρών, συμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια, μεταφορά  και τοποθέτηση   119   τεμαχίων  διαμορφωμένης λαμαρίνας  για την αποκατάσταση  των φθαρμένων προστατευτικών λαμαρινών στα  κανάλια απορροής των υγρών πλύσεως των φίλτρων στο μηχανοστάσιο του  Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α.

Τα  μεν  115 τεμάχια θα  είναι  από  λαμαρίνα γαλβανιζέ, μπακλαβαδωτή, πάχους 3mm σε διαστάσεις και σχήματα  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,  τα  δε  4 τεμάχια θα είναι από μαύρη λαμαρίνα πάχους 10mm. 

Η  διαστασιολόγηση  και η αποτύπωση του σχήματος των τεμαχίων  είναι ενδεικτική.  Για τον λόγο αυτό  πριν να ξεκινήσει το  έργο  ο Ανάδοχος θα κάνει  επανέλεγχο και μετρήσεις επιτόπου, ώστε οι παραγγελίες των  υλικών να γίνουν με βάση  τις ακριβείς διαστάσεις των υφιστάμενων τεμαχίων.

Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη  για τυχόν τεμάχια  με  λανθασμένες διαστάσεις  θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Η τοποθέτηση  των λαμαρινών  θα γίνει στην υπάρχουσα υποδομή των καναλιών αφού πρώτα απομακρυνθούν τα υφιστάμενα κατεστραμμένα προστατευτικά τεμάχια.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνει το έργο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
  3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
  4. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
  5. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται  όλες  τις δαπάνες για την  προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση  των προστατευτικών λαμαρινών, καθώς επίσης και όλες  τις  απαιτούμενες μικροεργασίες, υλικά, αναλώσιμα κλπ, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά,  για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση του έργου.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 14.09.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (08.09.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ  ο αριθμός εισήγησης  320/16662, άλλως δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

      

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.