Ορθή Επανάληψη λίστας Περιφερειακών του Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Η/Υ.

Παρακαλούνται οι Προμηθευτές να ενημερωθούν με την ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ και να συμπληρώσουν τον ανανεωμένο πίνακα.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη Διακήρυξη.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ΤΕΥΔ.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.