Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  την αποξήλωση και απομάκρυνση τεσσάρων πεζογέφυρων / καλωδιογέφυρων του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την  απόφαση του Δ.Σ στην 12η Συνεδρίασή του 09/06/2020.

Αναλυτικότερα οι πεζογέφυρες έχουν ως κάτωθι :

Α. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ.

ΥΨΟΣ: 4.90

ΔΙAΣΤΑΣΕΙΣ:22.40 MX3.00 M

ΣΚΑΛΕΣ 2 : 10.80 M X 3.00 M

KΟΥΠΑΣΤΗ:1.50 M YΨΟΣ με 3 σειρές σωλήνα.

ΠΑΤΗΜΑ ΠΑΚΛΑΒΩΤΉ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 6 ΜΜ

ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΑΡΙΑ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ.

Κάντε κλικ εδώ για το σχεδιάγραμμα

 

Β.ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ P5.P6.

ΥΨΟΣ: 4.90

ΔΙAΣΤΑΣΕΙΣ:34.20MX3.00 M KAI 24.00 M X 3.00M

ΣΚΑΛΕΣ 3 : 11.00 M X 3.00 M KAI 13.10 M X 3.00M KAI 17.20 M X 3.00 M

KΟΥΠΑΣΤΗ:1.50 M YΨΟΣ με 3 σειρές σωλήνα.

ΠΑΤΗΜΑ ΠΑΚΛΑΒΩΤΉ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 6 ΜΜ

ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΑΡΙΑ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ.

Κάντε κλικ εδώ για το σχεδιάγραμμα

 

Γ. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ.

ΥΨΟΣ: 4.90

ΔΙAΣΤΑΣΕΙΣ:16.65 MX1.50 M

ΣΚΑΛΕΣ 2 : 5.60 M X 1.50 M

KΟΥΠΑΣΤΗ:1.50 M YΨΟΣ με 3 σειρές σωλήνα.

ΠΑΤΗΜΑ ΠΑΚΛΑΒΩΤΉ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 6 ΜΜ

ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΑΡΙΑ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ.

Κάντε κλικ εδώ για το σχεδιάγραμμα

 

Δ. ΤΕΝΙΣ.

ΥΨΟΣ: 5.00 Μ

ΔΙAΣΤΑΣΕΙΣ:18.05 Μ Χ 2.25 Μ

ΣΚΑΛΕΣ 2 : 11M X 2.00 M ΚΑΙ 14.90 Μ Χ 2.00 Μ

KΟΥΠΑΣΤΗ:1.50 M YΨΟΣ με 3 σειρές σωλήνα.

ΠΑΤΗΜΑ ΠΑΚΛΑΒΩΤΉ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 6 ΜΜ

ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΑΡΙΑ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ.

Κάντε κλικ εδώ για το σχεδιάγραμμα

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου

  • Οι πεζογέφυρες θα αποξηλωθούν και θα απομακρυνθούν με ευθύνη του ανάδοχου και καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΑΚΑ.
  • Μετά την απομάκρυνση τους, θα συμπληρωθούν/διαστρωθούν από τον ανάδοχο οι όποιες ελλείψεις προκύψουν και που αφορούν περίφραξη –κάγκελα κλπ,  στους χώρους του ΟΑΚΑ, με αποκλειστική δαπάνη του Αναδόχου λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας.
  • Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να εφαρμόζει όλα τα μέσα και μέτρα ασφαλείας που είναι απαραίτητα για τις συγκεκριμένες εργασίες, καθώς και να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες των οχημάτων – μηχανημάτων – χειριστών και εν γένει όλες άδειες που προβλέπονται και απαιτούνται από τη κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, συμμορφούμενος με τους κανόνες τεχνικής.
  • Γύρω από το έργο ο χώρος πρέπει να περιφράσσεται και να ελέγχεται από τον ανάδοχο όλο το 24ωρο, ώστε να αποκλείεται η είσοδος σε αυτό ξένων προς το έργο ατόμων.
  • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως δια ιδίων δαπανών το έργο υπέρ του ΟΑΚΑ κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, σε ασφαλιστική εταιρεία νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα. Η ασφάλεια θα καλύπτει και κάθε απαίτηση τρίτου, λόγω ζημιάς προκληθείσας εκ της εκτελέσεως του έργου και ένεκα τούτου , από προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συνδέονται με αυτό. Αποδεικτικό Ασφαλίσεως του έργου για τους παραπάνω κινδύνους υποβάλλει ο Ανάδοχος με από την υπογραφή της σύμβασης και πριν την έναρξη των εργασιών.. Η ασφάλιση του έργου θα ισχύει όλη τη περίοδο εκτελέσεως εργασιών για το υπόψη έργο.
  • Να έχει ασφαλίσει το απασχολούμενο προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του εν λόγω έργου (με πλήρη κοινωνική ασφάλιση).
  • Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόμων, ανεξαρτήτως αν γίνεται παράλληλη επίβλεψη των εργασιών από το προσωπικό του ΟΑΚΑ και είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Υπηρεσία (χωρίς καθυστέρηση,) για κάθε διαταγή και εντολή των διαφόρων Αρχών, σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα για τον έλεγχο και την ασφάλεια, που απευθύνεται ή κοινοποιείται σε αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Επίσης έχει την υποχρέωση να τοποθετεί τα απαραίτητα σήματα και γενικά πινακίδες ασφαλείας ή σπινθηρίζοντα σήματα.

Σχεδιαγράμματα των πεζογέφυρων  επισυνάπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών και στον οποίο θα αναγράφεται το θέμα: «Πλειοδοτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την αποξήλωση και απομάκρυνση καλωδιογέφυρων από τους χώρους του ΟΑΚΑ» . Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την 29/07/2020 και ώρα 10.00 στο Τμήμα Προμηθειών.

Η οικονομική προσφορά των ενδιαφερομένων θα αναφέρεται στο ποσό που θα κατατεθεί υπέρ του ΟΑΚΑ.  Ο  τραπεζικός λογαριασμός του ΟΑΚΑ, θα δοθεί στον ανάδοχο πριν την εκτέλεση του έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της προσφοράς είναι η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο που θα γίνουν οι εργασίες, κατόπιν ραντεβού τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   στο τηλέφωνο 2106834773  προκειμένου να δουν και να εκτιμήσουν το αντικείμενο του έργου.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2106834569 κα Παπαγιαννίδου