Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α) 106 τεμάχια Ημεροδείκτες 2024 γυριστοί, β) 83 τεμάχια ατζέντες, γ) 85 τεμάχια πλανογράμματα, διευκρινίζετε πως στις ατζέντες πρέπει να υπάρχει ημέρα ανά σελίδα και στα πλανογράμματα ζητείτε το μέγιστο ύψος ανά ημέρα, το ίδιο ισχύει και για τα Σαββατοκύριακα  σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης (αρ. εισηγ, 659/3742/23/11/2023) .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Πλακών Μαρμάρου στον Περιβάλλοντα Χώρο του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €9.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.627/2907).

                                             ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης και Αντικατάσταση μοκέτας σε διάφορους χώρους του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €11.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.631/2729).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά Αναλώσιμων Υλικών για τις ανάγκες του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €1.200,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.656/3961).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Γλίστρες διαδρομών για την προστασία των κολυμβητικών διαδρομών κατά την περιτύλιξη τους στα καρούλια καθώς και των σχαρών υπερχείλισης για τις ανάγκες  του  Ο.Α.Κ.Α. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού1.200,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ.2583/21-11-23).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αγορά τηλεφωνικών συσκευών  τύπου ALKATEL -T56 για τις ανάγκες  του  Ο.Α.Κ.Α. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 600,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ.2081/24-10-23).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια, Σχεδίαση, Κατασκευή και Μεταφορά 10 τεμαχίων Πινακίδων Σήμανσης για τις εισόδους και άλλα σημεία του Περιβάλλοντα Χώρου του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €1.200,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.586/2938).

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής Κάλυψης από Ιατρό Ειδικότητας Καρδιολόγο για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες, για τις ανάγκες του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένων εισφορών, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας   (εισηγ.1872/02-11-2023).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την επισκευή και έλεγχο BMS έξι (6) fire dampers κλιματιστικής μονάδας λεβητοστασίου στο κλειστό κολυμβητήριο  του ΟΑΚΑ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ.15097/27-10-23).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών πλακών αφής OMEGA OCΡ5 FINA  στο  Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ.1667/20-03-23).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...