ΑΔΑΜ:21PROC008180465

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να
ΤΗΛ : 210-6834569          

Ανάρτητεο στο site OAKA 
Ανάρτητεο στο Διαδίκτυο ΚΗΜΔΗΣ 
Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 21
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας
ΑΔΑ: 906/6ΩΒ3469Η3Π-ΟΙΦ

Αριθμ.Πρωτ.: 21/1350.

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                          

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τοποθέτηση Ιστού Φωτισμού στην Κεντρική Πύλη (Α’) του ΟΑΚΑ,  σύμφωνα με την με αρ. 21/1350 εισήγηση του τμήματος Δομικών Εργων. ( ημερομηνία υποβολής εως 05.03.2021),προυπολογισμού 1700.00€ + ΦΠΑ

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί για την Τοποθέτηση Ιστού Φωτισμού στην Κεντρική Πύλη (Α’) του ΟΑΚΑ,  σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Απαιτήσεις:

              Τεχνικές προδιαγραφές για την εισήγηση 1350

(κατασκευή θεμελίωσης και τοποθέτηση  πυλώνα φωτισμού)

 Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επιλογή αναδόχου για εργασίες κατασκευής  βάσεως  θεμελίωσης  μεταλλικού πυλώνα  φωτισμού και τοποθέτηση αυτού στην Κεντρική είσοδο του Σταδίου.

Ο πυλώνας βρίσκεται εντός του χώρου του Σταδίου, έχει ύψος 12 m,  είναι τετράγωνης διατομής 25Χ25 cm και βάση έδρασης 40Χ40.  Θα μεταφερθεί με γερανό σε απόσταση περίπου 750 m και θα τοποθετηθεί στη θέση που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα  το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

  1. Εκσκαφή και επανεπίχωση σκαμμάτων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων  διέλευσης των καλωδίων.

Για την διέλευση σωλήνων στα σημεία όπου υπάρχει οδόστρωμα η τομή αυτού θα γίνεται με ασφαλτοκόπτη.  Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται σε βάθος τουλάχιστον 50cm.   Εντός του σκάμματος θα τοποθετηθεί ο χάλκινος αγωγός γειώσεως ο οποίος θα καλυφθεί με άμμο και σιδηροσωλήνας διατομής Φ100mm για την διέλευση του καλωδίου. Επάνω από τον σιδηροσωλήνα θα τοποθετηθεί πλέγμα ενώ το σκάμμα θα πληρωθεί με άοπλο σκυρόδεμα και θα γίνει η αποκατάσταση της ασφάλτου.

  1. Εκσκαφή τάφρου  για κατασκευή βάσης θεμελίωσης του ιστού από οπλισμένο σκυρόδεμα  με κάλυμμα χυτοσίδηρο  και γαλβανισμένα μπουλόνια για την στερέωση του.

Για την τροφοδοσία του φωτιστικού η βάση  θα φέρει στο κέντρο της μια κατακόρυφη οπή και μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC  για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χάλκινου αγωγού γειώσεως.

  1. Μεταφορά με γερανό του ιστού, τοποθέτηση αυτού στη βάση.

Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση, θα γίνεται η τελική διαμόρφωση της επιφάνειας της βάσης, δηλαδή κάλυψη των περικοχλίων με γράσο ή βαζελίνη και τελική πλήρωση με τσιμεντοκονία.

  1. Επανεπίχωση των σκαμμάτων και αποκατάσταση του πεζοδρομίου   στην αρχική του κατάσταση.
  2. Απομάκρυνση των περισσευμάτων προϊόντων εκσκαφής.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνει το έργο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
  3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
  4. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών  ο  Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται  όλες  τις δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, τις  απαιτούμενες μικροεργασίες, τα υλικά, τα αναλώσιμα κλπ, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα τεχνική περιγραφή,  για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση του έργου.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 05.03.2021, ΩΡΑ 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (08.03.2021 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 21/1350, αλλως δεν θα γίνονται αποδεκκτές.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ