ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας
ΤΗΛ : 210-6834569

Μαρούσι, 9 Mαρτίου 2021
Αριθμ.Πρωτ.: 102/1452.
ΑΔΑΜ:21PROC008253258

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Αντικατάσταση επιδαπέδιων κρυστάλλων φωτισμού (Φωτοχείμαροι) σχήματος κυκλικού τόξου στον περιβάλλοντα χώρου του ΟΑΚΑ (εισηγ,1452 ημερομηνία υποβολής εως 19.03.2021). Προϋπολογισμός  6.500,00€ πλεον ΦΠΑ

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Αντικατάσταση επιδαπέδιων κρυστάλλων φωτισμού (Φωτοχείμαροι) σχήματος κυκλικού τόξου στον περιβάλλοντα χώρου του ΟΑΚΑ

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 Προμήθεια και αντικατάσταση  16  κρυστάλλων επιδαπέδιου φωτισμού συνολικού πάχους 30mm στον Περιβάλλοντα Χώρο  του  Σταδίου,  διαστάσεων  σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο.

Τα κρύσταλλα θα είναι securit  ματ, 10+10+10 με ενδιάμεση μεμβράνη και  σε απόχρωση  όμοια με τα υπάρχοντα.

Πριν από την τοποθέτηση των κρυστάλλων θα προηγηθεί καλός καθαρισμός της τάφρου και αποκατάσταση του μεταλλικού σκελετού στήριξης αυτών.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Για την  ακριβή επιμέτρηση  των κρυστάλλων και  για να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών του  έργου, είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106834773.   
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
  3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου και σε χώρους που επιτρέπεται από τις Αρχές.
  4. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
  5. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται η τιμή ανά τεμάχιο.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 19.03.2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (22.03.2021 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 102/1452.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

     

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ