Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (Ο.Α.Κ.Α.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 37 και εκπροσωπείται νόμιμα, έχοντας υπόψη: τους νόμους 1646/86, 2433/96, 3262/04

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, επιλογής αναδόχου ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΣΤΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ
ΛΟΥΗΣ » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα βάσει χαμηλότερης τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 35.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25/08/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών, που συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ο.Α.Κ.Α.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α., μέχρι την Δευτέρα 24/08/20 και ώρα 14.30.

Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά τις 25-08-2020 και ώρα 14:30:00, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές, δεν θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη διακήρυξη

Κατεβάστε από εδώ το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ