ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ »

CPV:79419000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 

 

Σε συνέχεια ερωτήσεων προς την υπηρεσία που αφορούν το πλήθος των εκτιμήσεων σας κάνουμε γνωστό ότι ο ακριβής αριθμός των εκτιμήσεων σε συγκεκριμένο χρόνο δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

 

Θα θέλαμε επίσης να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό μισθώσεων του ΟΑΚΑ (ΆΡΘΡΟ 7 ¨προσδιορισμός της αξίας βραχυχρόνιων μισθώσεων – χρονομισθώσεων¨ η τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ καλείται να προσδιορίσει το μίσθωμα μισθώσεων των οποίων η ετήσια μισθωτική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000€.

 

Προκειμένου να δοθεί ένας υπεύθυνος και ακριβής προσδιορισμός μισθώματος καλείται ο εκτιμητής που θα αναδειχθεί ως πρώτος μειοδότης από αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία να καταθέσει σχετική εκτίμηση.

 

Σε περιπτώσεις όπου η ετήσια εκτιμώμενη μισθωτική αξία υπερβαίνει το ποσό των 100.000€ καλείται και δεύτερος εκτιμητής που θα είναι αυτός που θα αναδειχθεί από αυτή τη διαδικασία ως δεύτερος μειοδότης.