με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων

με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 2761