με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 350.000,00€ (άνω των ορίων)

με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

 

CPV: 50711000-2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Διακήρυξη Ηλεκτρολόγος 2023 (2765)