ΔΙΑΚΗΡΥΞΗESPD-OAKA_signed-ΚΗΜΔΗΣ

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Έργου Κάτω των Ορίων του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή – Αντικατάσταση τμημάτων των μεταλλικών κατασκευών των δύο Εισόδων, του Τείχους των Εθνών και της Αγοράς του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)»