Κατεβάστε εδώ τη Διακήρυξη

Κατεβάστε εδώ το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ