Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για Προμήθεια μεταφορά και αντικατάσταση πλακών μαρμάρου τύπου Καβάλας και πλακών σκυροδέματος στα κανάλια όμβριων υδάτων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €850,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (εισηγ.201/2394/6-3-2023).

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης     ,  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 1.490,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης    (εισηγ.3731/7-03-23).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού ,διαγνωστικά μηχανήματα    ,  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας    (εισηγ.1858/23-12-22).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για Προμήθεια και μεταφορά λιπάσματος  χλοοταπήτων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €900,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Πρασίνου (εισηγ.190/1990/3-3-2023).

           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτροκαρδιογράφου και απινιδωτή   ,  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 4.000,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας    (εισηγ.1862/20-02-23).

                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Ετήσια παροχή τεχνικών υπηρεσιών και την προληπτική συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 19.000,00 πλέον ΦΠΑ.  

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...