Αναφορικά με την δημοσιευθείσα υπ αριθμ.264/28.2.2020 Διακήρυξη του «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ», σας ενημερώνουμε ότι ως ημερομηνία αποσφράγισης / αξιολόγησης των κατατεθεισών προσφορών ορίσθηκε η 13.05.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα σεμιναρίων της Οικονομικής Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV: 43328000-8)

Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» . Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV ) : 79713000-5.

DIAKIRIXI_FILAXI_2020 (2)