ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ »

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (Ο.Α.Κ.Α.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 37 και εκπροσωπείται νόμιμα, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό Ανοιχτο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, επιλογής αναδόχου...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΣΤΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ »

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (Ο.Α.Κ.Α.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 37 και εκπροσωπείται νόμιμα, έχοντας υπόψη: τους νόμους 1646/86, 2433/96, 3262/04 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί τροχήλατο κυλικείο και ο οποίος...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤON ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2019,2020,2021, ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 79212100-4) ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (15296) 2020 (2) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ