Σας γνωρίζουμε ότι, την 1/02/2024 δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία του αρ.27 του ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την επιλογή αναδόχου Προμήθειας και Εγκαταστασης «Συστήματος κατάσβεσης με αφρό στο Λεβητοστάσιο  του Κλειστού Κολυμβητηρίου», , με προϋπολογισμό 39.500,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24% , ήτοι συνολικού ποσού ήτοι 48.980,00€   (με ΦΠΑ 24%)(ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης  καταχωρήθηκαν στον σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Προμήθεις και Υπηρεσίες  με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 248247 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (15094)